• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 1447

гр.Балчик, 30.12.2009 г.


         На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от ЗДвП, Писмо с вх.№30-21-105/22.12.2009 г. от фирма "HIDROTEK" и с цел недопускане на инциденти по време на строително монтажни работи в изпълнение на проекта "Разширяване и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа" - Балчик


Н А Р Е Ж Д А М :


1.     За срок от 04.01.2010 година до 15.02.2010 година, въвеждам временна забрана за обществено ползване на участък от ул."Х.Димитър" от кръстовището с ул."Хр.Ботев" до кръстовището с ул."Г.Бенковски". Определям обходен маршрут за движение: ул."Хр.Ботев"- ул."Г.Бенковски" - ул."Д.Дебелянов"  и обратно

         Обходният маршрут да бъде ясно сигнализиран!


2.     До посочената крайна дата от временната забрана за обществено ползване, улицата да бъде напълно възстановена!

 

3.     Временната организация на движението на обекта да се създаде от Мениджъра на проекта, в изпълнение на "Проект за ВОД", изготвен в съответствие с "Наредба №16/23.07.2001 г. за ВОД при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците" и съгласуван със Сектор "Пътна полиция"- Добрич.


4.     Да бъде ограничено, а в момента на извършване на изкопните  работи и спирано преминаването на пешеходци.


5.     След завършване на СМР уличните платна, тротоарите и       прилежащите площи да бъдат възстановени и почистени.


6.     Да не се извършват дейности, създаващи силен шум, в часове извън

      интервала 08.00ч. до 14.00 ч. и от 16.00ч. до 20.00 часа.

 

  Настоящата заповед да се връчи на Общинското звено за охрана, РУ на МВР-Балчик и Мениджъра на проекта за сведение и изпълнение .

                                                                             

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик