• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАПОВЕД

 №965

гр.Балчик 14.08.2020 г.


            На основание чл. 44 ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА и предвид възникване на необходимостта от изменение на Заповед №905/28.07.2020 г.

НАРЕЖДАМ :

  1. Изменям Заповед № 905/28.07.2020 г. на Кмета на Община Балчик  по следния начин:

Изменение относно членовете на комисията, както следва:

-   Миглена Петрова - Ст. счетоводител вместо Анка Рачева - Ст. счетоводител

-     Ася Александрова - Ст. счетоводител вместо Звезделина Пенева - Ст. счетоводител

  1. Настоящата Заповед да се обяви на интернет страницата на Община Балчик по партида на обявата за обявена процедура  за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно - информационни елементи, с обща площ 4.2 кв.м.
  2.  Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 905/28.07.2020 г.  на Кмета на Община Балчик.


Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Митко Петров - Заместник Кмет финансови и стопански дейности


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик