На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №901/28.07.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет терен ПИ № 02508.86.86  по кад. карта на гр. Балчик с площ 100 кв.м за поставяне маси и столове пред ЗХР.


1.      Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, представляващ терен от ПИ № 02508.86.86 по кадастралната карта на гр.Балчик.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на маси и столове пред ЗХР, с обща площ 100 кв.м.

Начална годишна наемна цена: 1938 лв. /хиляда деветстотин тридесет и осем лева/ без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

2.      Срок на договора: 5 / пет / години;

3.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на маси и столове пред ЗХР.

4.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 30.07.2020г. до 15.00 часа на 14.08.2020г. от касата на ОбА - Балчик;

5.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 14.08.2020г.;

6.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 14.08.2020г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

   7.   Търгът ще се проведе на 17.08.2020г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                                                   Лице за контакт:  Десислава Василева  -

                                                                                     гл.специалист наеми  0579 7 10 54