• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 юли 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

 

1.Отчет  за дейността за работата на Общински съвет Балчик за периода от

месец ноември 2019 година - юни 2020 година.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

2. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

3 .Ново обсъждане на Решение №128, т. 1.6 и т. 1.9  по Протокол № 10  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-41/07.07.2020г.на Областен управител на град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Ново обсъждане на Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, с указания за неговата отмяна.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5.Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД,    гр. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Коригиране на бюджет 2020 г. с извършените разходи от Община Балчик във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Удължаване на срок за изплащане на дължимото наемно плащане за земеделски земи-ниви от ОПФ на община Балчик за стопанската 2020-2021г., отдадени под наем за период от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Даване съгласие за трансформиране на част от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер, финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик за 2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разпореждане с бюджетни средства и представянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разглеждане на заявление от Сунай Исмаил Яшар от гр. Добрич за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.111 по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14.. Разглеждане на заявление от „Аргус - 94" ЕООД гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 18160.110.19 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15.  Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос.             

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16.   Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.142 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ  помещение с площ 16 кв.м. , находящо се на първи етаж на „Медицински Център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик , ул. „Д-р. Златко Петков"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19.  Отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. "Д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ№ 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик , за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20.  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21.  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.84, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 2.51 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22.  Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществени превози на пътници с автобуси( загл.изм.- ДВ, БР44 от 2011г.)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Предложение за актуализиране на списъка на средни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2020/2021г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24.  Доклад на Временната комисия от проведено заседание на 16.07.2020г.

Вносител: Симеон Димитров Господинов  - председател на Временната комисия

25.  Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- председател ПКЗСС

26.  Други.Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик