На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №  713/15.06.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от имот за поставяне на преместваем обект/ аптека/ .


1.      Цел на конкурса: отдаване под наем на част от имот публична, общинска  собственост поземлен имот: представляващ част от ПИ№ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, УПИ № III - за здравен дом, кв. 53 по ПУП на с. Оброчище, с площ 50 кв.м / целият с площ 8160 кв.м/ представляващ терен на ул. Черно море ,   за поставяне на преместваем обект / аптека/.

2.      Начална годишна наемна цена:

Начална годишна наемна цена от 582 лв. / петстотин осемдесет и два лева / без ДДС изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Дейност 3 , т. 3.

3.      Срок на договора: 5/пет/ години;

Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 18.06.2020  до 15 часа на 02.07.2020г. от касата на ОбА - Балчик; 

4.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 02.07.2020г.; 

5.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 02.07.2020г

      в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;


Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакти: Десислава Василева гл.спец наеми 0579 7 10 54