• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 юни 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

 

1.Ново обсъждане на Решение №115 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020г., в частта на т.3, с указания за изменение съгласно заповед на Областен управител на област Добрич

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

2. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно Общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД на 29.06.2020г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа".

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

3 Предложение за образуване на временна комисия.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

4. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които

имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-А, прието е решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Коригиране на бюджет 2020 г. с извършените разходи от Община Балчик във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Завишаване на бюджета на общината в местна дейност 122 "Общинска администрация"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.85.106 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-  общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 4.2 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ  терен ПИ № 02508.86.86  по кад. карта на гр. Балчик с площ 100 кв.м за поставяне маси и столове пред ЗХР

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.88 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 5 кв.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на недвижим имот - публична държавна собственост в гр. Балчик, ул. „Варненска" №1

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16.Изменение на ПУП-ПРЗ с промяна за улична регулация в обхвата на УПИ 1, кв.1085 и улици в обхвата на О.К.2, О.К.3, О.К. 390 до О.К. 369, по плана на гр. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3и ал.5 от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2020г., съгласно приложение №11 в прието Решение №292, Протокол №20 от 15.01.2018г.,на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата на новата учебна 2020/2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

19. Други.
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик