публикувана на 15.06.2020 г.


ЗАПОВЕД

№ 707

гр. Балчик, 12.06.2020 г.

 

С Доклад с вх. №01ТО-3_035/11.06.2020г. от комисия, назначена със Заповед №595/19.05.2020г. на кмета на Община Балчик, съм информиран за наличие на  допусната очевидна фактическа грешка в издадената Заповед №686/10.06.2020г. на кмета на Община Балчик  по отношение на класирането, касаещо публично оповестения присъствен конкурс за отдаване под наем на павилиони, находящи се на алея "Двореца". След като се убедих в основателността на направената от комисията констатация, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

 Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Изменям Заповед №686/10.06.2020г. на Кмета на Община Балчик, като поправям очевидна фактическа грешка, допусната в т. 1 от  административния акт, по следния начин:

     Павилион №7- незает

     Павилион №17- ЕТ "Капка 2002-Лиляна Колева", ЕИК 124598265, седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. "Любен Каравелов" №18, управител Лиляна Петрова Колева. Достигната годишна наемна цена 2249 лв.  /две хиляди двеста четиридесет и девет лева/  без ДДС.

2.  Настоящата заповед да се приложи като неразделна част към изменената заповед.

      Заповедта  да се обяви на публично място в сградата на ОбА - Балчик, на официалната интернет- страница, а копие да се връчи на всички заинтересовани лица.

     Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.

  

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик