публикувано на 10.06.2020 г.

З А П О В Е Д

686

гр. Балчик 10.06.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.81, ал.1 и ал.5 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, приета с Решение №238 по Протокол №27/27.02.2009 г., Решение № 82 Протокол 8 от 28.04.2020 г. на Общински съвет Балчик във връзка с Доклад с входящ № 01ТО-3_034 от 09.06.2020 г. на комисия,  назначена със Заповед № 595/19.05.2020 г. и Заповед   № 637/27.05.2020 г.

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

1. За спечелили  публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на 30 бр. /тридесет броя/ павилиони, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик-публична общинска собственост за срок от 5  /пет / години, както следва:


Павилион № 1- ЕООД" Двата ангела", ЕИК 124702511, седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. България №34, вх. А, ет. 5, ап.13, управител Атанас Иванов Мянков. Достигнатата годишна наемна цена е в размер на 4222 лв. / четири хиляди двеста двадесет и два лева/ без ДДС.


Павилион № 2- СД "Здравец-5052-Петрови", ЕИК 124512921, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул."Еделвайс" № 1, управител Атанаска Стоянова Петрова. Достигната годишна наемна цена в размер на 2296 лв. / две хиляди двеста деветдесет и шест лева/ без ДДС.

 

Павилион № 3- ЕООД "Йонасис", ЕИК 201985325, седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул Стефан Караджа № 28, управител Йовка Иванова Жечева. Достигната годишна наемна цена в размер на 3003 лв. / три хиляди и три лева/ без ДДС.


Павилион № 4- ЕТ "Сева Севинч Вели", ЕИК 124535158, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. Ген. Стефанов Тошев  № 6 управител Севинч Вейсел Вели. Достигната годишна наемна цена в размер на 4000 лв. / четири хиляди лева / без ДДС.


Павилион № 5- ООД "Паркинги и гаражи", ", ЕИК 201080040, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ж.к "Балик" бл. 17, вх.Б, ет.6, ап.18, управител Ваня Руменова Козарева. Достигната годишна наемна цена в размер на 2555 лв. / две хиляди петстотин петдесет и пет лева/ без ДДС.


Павилион № 6- ЕТ"Йози-Миглена Йорданова", седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. Ропотамо № 14, управител Миглена Янакиева Йорданова. Достигната годишна наемна цена в размер на 2555 лв. / две хиляди петстотин петдесет и пет лева/ без ДДС.


Павилион № 7- ЕТ "Капка 2002 - Лиляна Колева", ЕИК 124598265, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. "Л.Каравелов" № 18, управител Лиляна Петрова Колева. Достигната годишна наемна цена в размер на 2232 лв. / две хиляди двеста тридесет и два лева / без ДДС.


Павилион № 8- ЕТ "Сузана-Султан Яшарова", ЕИК 200722759, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул."Ропотамо" № 14 А, управител Султан Яшарова Рушидова. Достигната годишна наемна цена в размер на 2800 лв. / две хиляди и осемстотин лева / без ДДС.


Павилион № 9- „Джан-ЧЕ" ЕООД, ЕИК 202542090, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. Черно море № 53, управител Гюлчин Фахри Адем. Достигната годишна наемна цена в размер на 4610 лв./ четири хиляди шестстотин и десет лева/ без ДДС.


Павилион № 10- Незает

 

Павилион № 11- Артбилд ДС" ЕООД, , ЕИК 205514826, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. д-р Иван Пенаков № 7, управител Йорданов Димитров Стоянов. Достигната годишна наемна цена в размер на 2200 лв. / две хиляди и двеста лева/ без ДДС.


Павилион № 12- ООД "Мейн Стрийт", ЕИК 204468272, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул."Ком" № 2, управител Костадин Жеков Костадинов. Достигната годишна наемна цена в размер на 3750 лв. / три хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС.

 

Павилион № 13- ЕТ "Деница-Красимир Колев", ЕИК 124068480, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. "Л.Каравелов" № 18, управител Красимир Желев Колев. Достигната годишна наемна цена в размер на 2247.50 лв. / две хиляди двеста четиридесет и седем лева и петдесет стотинки / без ДДС.


Павилион № 14- Незает


Павилион № 15- ЕТ "Катерина-Катя Радушева", ЕИК 124610123, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ж.к "Балик" бл.№ 20, вх.Б, ап.11, управител Катя Димитрова Радушева. Достигната годишна наемна цена в размер на 2356 лв./ две хиляди триста петдесет и шест лева/ без ДДС.


Павилион № 16- ЕТ "Мира-Мара Нацева ", ЕИК 124702618, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул."Тимок" № 9, управител Мара Иванова Нацева. Достигната годишна наемна цена в размер на 2775.50 лв. / две хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

 

Павилион № 17- Незает


Павилион № 18- ЕТ "Косжек-Костадин Костадинов", ЕИК 124515554, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул."Ком" № 2, управител Костадин Жеков Костадинов. Достигната годишна наемна цена в размер на 5009 лв. / пет хиляди и девет лева/ без ДДС.

Павилион № 19- „Адрмирал 81" ЕООД, ЕИК 200644260, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ж.к. Балик бл.20, ап.7, ет.3, управител Георги Тошков Димитров. Достигната годишна наемна цена в размер на 3100 лв. / три хиляди и сто лева/ без ДДС.


Павилион № 20- Незает


Павилион № 21- ET"Дарика-Комерс-Дарина Андонова", ЕИК 124037346, седалище и адрес на управление гр. Балчик, в.з "Овчаровски плаж", ул."Втора" № 21, управител Дарина Василева Андонова . Достигната годишна наемна цена в размер на 2273 лв.            / две хиляди двеста седемдесет и три лева/ без ДДС.


Павилион № 22- Незает


Павилион № 23- Незает


Павилион № 24- ЕТ"Балтро-97", седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. Р. Даскалов № 11, управител Даринка Савова Грамчева. Достигната годишна наемна цена в размер на 2406.99 лв./ две хиляди четиристотин и шест лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС.


Павилион № 25- Незает


Павилион № 26- Незает


Павилион № 27-ЕТ"Баев-Владимир Баев", ЕИК 148086191, седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к."Трошево" бл.16, вх.Д, ап. 65, управител Владимир Стоянов Баев. Достигната годишна наемна цена в размер на 2667 лв. / две хиляди шестстотин и шестдесет и седем лева/ без ДДС.


Павилион № 28- ЕТ "Барбови-Михаил Барбов", ЕИК 124066636, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. "Д.Дебелянов" № 1, управител Михаил Манолов Барбов. Достигната годишна наемна цена в размер на 2720 лв. / две хиляди седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.


Павилион № 29- Незает


Павилион № 30- Незает

 

2. Спечелилите участници в 14- дневен срок след влизане на заповедта в сила трябва да заплатят сумата, представляваща  разликата между пълния размер на наемната цена  за първото шестмесечие и внесения депозит, на касата в сградата на Общинска администрация- Балчик или по банкова сметка ІВАN BG 38 UNCR 9660 84 97 5033 15 и ВІС UNCR BGSF в "УниКредит Булбанк" АД, код на плащане 44 41 00. При неплащане на сумата в определения срок, спечелилият участник губи правото да сключи договор по предмета на конкурса, както и внесения депозит.

3. Договорът за наем да се сключи с всеки от  спечелилите участници след извършване на дължимите плащания и представяне на платежни документи.

4. За незаетите павилиони да се организира нов публично оповестен присъствен конкурс.

     Настоящата заповед да се обяви на публично място в сградата на ОбА - Балчик и на официалната интернет- страница и копие да се връчи на спечелилите участници.

     Заповедта да се сведе до знанието на директор Дирекция"МДТХСДБФС" за организиране на нов публично оповестен присъствен конкурс.

      Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик