• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаПросперитетът и благоденствието на нашата община зависят от осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление, както и от успешното сътрудничество между населението на общината и нейните избраници - общинските съветници. Нашата мисия е да формираме единна политика за развитие на общината, както и да осигурим условия за предоставяне на населението общински услуги с най-високо качество. За да изпълняваме ефективно тази своя мисия ние ще спазваме посочените в този Етичен кодекс морални ценности, като нравствен и професионален дълг, както към самите себе си, така и към общността, на която служи.

Етичният кодекс на общинският съветник съдържа основни етични и морални норми, които служат като стандарт - модел на поведение на общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му.

Целите, които се поставят с приемането на предлагания Проект на Етичен кодекс са следните:

>    Повишаване на общественото доверие в органите на местното самоуправление и местната администрация.

>     Създаването на гаранции за прозрачност и отчетност при вземането на управленски решения и осъществяване на цялостната дейност на органите на местната власт.

>     Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и общинските съветници.

>    Утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал в обществените отношения като цяло.

Очаквани резултати от прилагането:

>    Утвърждаване на върховенството на закона и обществения интерес, безпристрастността и публичността като основни принципи при осъществяване на правомощията на общинските съветници.

>    Компетентно, ефективно и безпристрастно изпълнение на задълженията при спазване на закона и етичните правила.

>    Недопускане на конфликт на интереси в работата на Общинския съвет.

>    Осъществяване на ефективни механизми на контрол за спазване на етичните стандарти и санкциониране на нарушителите им.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. (1) Кодексът съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите на поведение на общинските съветници от Община Балчик. Кодексът се прилага спрямо всички общински съветници от Община Балчик.


ГЛАВА ВТОРА

ОСНОВНИ СТАНДАРТИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ

СЪВЕТНИЦИ

Върховенство на закона и обществения интерес

Чл. 2. (1) Общинският съветник изпълнява задълженията си в съответствие с Конституцията, Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България и законите на страната, като защитава интересите на всички граждани на Община Балчик по съвест и вътрешно убеждение.

(2)    При изпълнение на своите отговорности общинският съветник служи на обществения интерес, като с поведението си е длъжен да изгражда отношения на доверие между местната власт и гражданите.

Безпристрастност

Чл. 3. (1) Общинският съветник не трябва да има специално отношение или да отдава предимство на което и да е било физическо или юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.

(2)    Общинският съветник при изпълнение на задълженията си е длъжен да избягва всякакви действия, повлияни от политическите му възгледи. Поведението му трябва да не се основава на политически пристрастия, а да се ръководи от интересите на цялото общество, без оглед на политическите убеждения и вота на гражданите.

Публичност

Чл. 4. (1) Общинският съветник не трябва да разгласява информация отнасяща се до личния живот и доброто име на гражданите.

(2)    Общинският съветник е длъжен да откликва на всяко запитване от обществеността отнасящо се до изпълнението на функциите му.

(3)    Общинският съветник при поддържане на връзката с гражданите насърчава открития обмен на идеи.


Обществен дълг и личен интерес

Чл. 5.         (1) Общинският съветник не трябва да използва

прерогативите на своя пост в полза на интереса на физически или юридически лица с цел извличане на пряка или косвена лична облага от това.

(2)    Общинският съветник трябва да използва служебното си положение или общинското имущество само в полза на гражданите на Община Балчик.

(3)    Общинският съветник не трябва да предприема по време на мандата си действия, с които да уреди своето бъдещо професионално присъствие в институции или организации, над които е осъществявал контрол, докато е заемал изборна длъжност.

Поведение на общинските съветници по време на заседание на Общинския съвет

Чл. 6. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

5. да ползва мобилен телефон за разговори и/или съобщения.

Дисциплинарни мерки

Чл.7. (1) Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1.      напомняне;

2.      забележка;

3.      порицание;

4.      отнемане на думата;

5.      отстраняване от заседание;(2)    Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

(3)    Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда; който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

(4)    Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата.


(5)  Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1.             по време на изказването си има наложени две от предвидените дисциплинарни мерки;

2.   след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

(6)    Председателят на Общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1.   възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2.             продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

/7/ Освен по реда на предходната алинея, на основанията на същата, общински съветник, може да бъде отстранен от едно заседание, по предложение на друг общински съветник, след решение на Общински съвет, прието с мнозинство от присъстващите общински съветници.


/8/ Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка "отстраняване от заседание" пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

/9/ Отстраненият от заседанието общински съветник не получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен.


ГЛАВА ТРЕТА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Личен интерес

Чл.8 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг/а и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес;

(2)   Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването;

(3)    Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1;

(4)          При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Имуществен интерес

Чл. 9          (1) Общинският съветник не може да използва

положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред Общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес;

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Конфликт на интереси

Чл.10 Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.11 Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.12 Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.13 Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се полага, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛСигнали

Чл. 14. (1) Граждани, на които е станало известно наличието на конфликт на интереси по отношение на общински съветник, могат да подават в писмена форма сигнали и жалби за нарушения на този Кодекс. Сигналът не трябва да е анонимен.

(2)     Комисията е длъжна да разгледа сигнала отговарящ на изискванията на ал. 1 и да вземе отношение по случая.

(3)     Комисията е длъжна при поискване от страна на подалите сигнала да запази самоличността им в тайна.

(4)           Общински съветник на когото са станали известни обстоятелства за наличие на конфликт на интереси, е длъжен да поиска отвод от участие на заинтересованото лице при решаване на конкретния случай.

Комисия по етика

Чл. 15. (1) Контролът за спазване на нормите от настоящия Етичен кодекс се осъществява от Комисията по етика (Комисия за установяване конфликт на интереси) . Комисията е в 6 членен състав и се избира с решение на Общинския съвет за съответния мандат.


(2)          Комисията приема решенията с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете си.

(3)    Комисията по етика проучва и проверява всички сигнали и жалби за нарушения на този Кодекс, които отговарят на изискванията посочени в чл. 14, ал. 1, в срок не по-късно от 14 дни след тяхното постъпване.

(4)    В случаите, когато Комисията стигне до заключение, че съдържащите се в сигнала или жалбата оплаквания са неоснователни, прекратява веднага проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение до подателя и до общинския съветник, срещу когото са били насочени.

(5)    Когато Комисията по етика констатира нарушение на Кодекса предоставя възможност на общинския съветник, срещу когото са били насочени жалбата или сигнала да отговори на оплакванията и да се защити, след което подготвя мотивирано писмено заключение, което предоставя на председателя на Общинския съвет.

(6)    В случаите, когато Комисията установи, че е нарушен Кодекса предлага на Общинския съвет да наложи на извършителя санкция от изброените в чл. 16. Когато Комисията установи наличието на конфликт на интереси тя предлага на Общинския съвет освен налагането на санкция на лицето, не обявило своя интерес, и прегласуване на приетото при конфликт на интереси решение.

(7)    Решението за налагане на санкция се приема от Общинския съвет след предоставянето на убедителни доказателства, че е налице нарушение на Кодекса, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(8)    Ако Комисията прецени, че произнасянето по сигнала или жалбата е извън нейните правомощия или, че извършеното осъществява състава на престъпление или административно нарушение, предлага на Общинския съвет да бъде прекратена проверката и да се изпратят всички материали до съответния компетентен орган.

Санкции

Чл. 16. При нарушение на Етичния кодекс, по предложение на Комисията по етика, Общинския съвет налага на общинските съветници, следните санкции:

1.   предупреждение;

2.   глоба в размер от 30 до 300 лева;

3.  публикуване на решението на Общинския съвет за налагане на санкция.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всеки общински съветник е длъжен да предприеме всички необходими мерки, за да се съобрази с разпоредбите на Етичния кодекс.

§ 2. Отговорността за съхраняване на получената съобразно правилата на този кодекс информация се носи от Комисията по етика.