• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед 14.05.2020 г. на Кмета на Община Балчик

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен  конкурс Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, лекарски кабинети № 203 и № 107 и част от  манипулационни, находящ се в "МЦ І" ЕООД, ул." д-р Златко Петков"№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година.

1 . Начална годишна наемна цена в размер на:

-          За лекарски кабинет № 203 в размер на 736.44 лв./седемстотин тридесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки /,без ДДС;
-          За лекарски кабинет № 107 в размер на 858.14 лв. /осемстотин петдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС.

2.Срок на договора: 5 /пет/ години;

3.До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

- да спазват предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;

- да  имат диплома за завършено висше медицинско образование

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за медицински кабинет, като не променя предназначението му; 

5.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 21.05.2020 г. до 15.00 часа на  04.06.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 04.06.2020 г..;


7.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 04.06.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

 Лице за контакт:  Десислава Василева

 гл.специалист наеми  0579 7 1054