Приета с Решение № 76 на Общински съвет Балчик, съгласно Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и §133, ал.7, т.1, буква «в» от ПЗР към ЗИД на Закона за водите

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1. С Тарифата се определя размерът на таксите за водовземане на природния ресурс, изключителна държавна собственост - минерална вода от участък „Балчик - област Добрич, община Балчик" на находище № 101 Район "Варненски басейн" - подземни води от Еоценски водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С, безвъзмездно предоставен за управление и ползване на Община Балчик за срок до 01.01.2036 г. с Решение № 33 / 30.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите по реда за Закона за водите, и таксите за издаване на разрешителни за минерална вода.

           Чл.2.(1) Таксата се заплаща за водовземане и ползване на минерална вода по разрешени количества минерална вода на конкретния водоползвател. 

(2) Не се заплаща такса за водовземане от обществени чешми за лични нужди на гражданите и други случай на общо водовземане, определени по реда и при условията на чл.41 от Закона за водите.

(3)  Таксите за водовземане от участъка с издадени от директора на БД действащи разрешителни, се актуализират в съответствие с настоящата общинска Тарифа, след влизане в сила на  правата на община Балчик за управление на минералната вода.

Чл.3.(1) Таксите за водовземане от минералните води се определят на база температурата и обема на минералната вода, и целта на използване на водата.

(2) Таксите за водовземане от минерални води за разрешително, издадено от кмета на общината се превеждат по сметка на Община Балчик, публикувана на интернет страницата на общината.

Чл.4.(1) Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

(2) Температурата на минералната вода е определена на изход от водовземното съоръжение и е записана в регистър или в документация от хидрогеоложко изпитание.

Чл.5.(1) Ежегодно към 31-ви януари на следващата година титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец (приложение), обявен на интернет страниците на Общината.

(2) Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното и размерите определени в глава втора, трета и четвърта на настоящата Тарифа.

(3) В срок до един месец от получаване на данните по ал.1, упълномощено от Кмета на Общината лице, извършва проверка на информацията и съответствието и с резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.

(4) При съответствие на информацията по ал.1, Кмета на Общината или упълномощено от него лице уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.

(5) При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, упълномощено от Кмета на Общината лице извършва нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса.

ГЛАВА ВТОРА

Изчисляване на таксата за водовземане

Чл.6. Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната формула:

Т = Е x Wразр., където:

-          Т - размер на дължимата годишна такса в лева;

-          Е - единичен размер на таксата, в зависимост от целта за която ще бъде ползвана черпената вода,  съгласно таблицата по чл.7 в лв/куб. м;

-          Wразр. -  размер на разрешения годишен воден  обем в куб.м.

Чл.7. Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води добивани директно от водоизточника, се определя съгласно следната таблица:

по

ред


Цел на използване на минералната вода

 Единичен размер на таксата в лв. за куб.м,

при температура на минералната вода:

до 30 оС

от 30 до 50 оС

над 50 оС

1

Питейно-битово водоснабдяване 

0,031

0,030

0,029

2

Лечебни цели в специализирани

болници за лечение и рехабилитация

0,04

0,045

0,05

3

Всички други цели

0,15

0,35

0,50

Чл.8.(1) В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства за водовземане на минерални води, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по Тарифата за разрешеното водовземане.

(2) В случаите на получено уведомление от титуляра на разрешителното за повреда или установяване на неработещо или несертифицирано измервателните устройства, за изчисляване на таксата за водовземане през този период се вземат разрешените в разрешителното количества, умножени по коефициент 1.5.

            Чл.9.(1) В случаите когато годишното ползване е над резрешения годишен обем титулярите на разрешителните доплащат надвишението в срока по ал. 1 по най-високата стойност определена в тази Тарифа, изчислена с коефициент 1.5. 

            (2) Таксата за първата и последната година на водовземането се изчислява пропорционално за месеците, за които е ползвана минералната вода.

(3) Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по настоящата тарифа.

            Чл.10. При промяна на размера на таксите в настоящата Тарифа с решение на Общински съвет, се коригират таксите по издадените до момента на промяната разрешителни, а в случай на несъгласие на титуляра -  разрешителното се прекратява.

ГЛАВА ТРЕТА

Заплащане на таксите

Чл.11.(1) Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителни не по-късно от 31-ви март на следващата година.

(2) Заплащането се извършва двукратно: междинно плащане до 31 октомври - за използваните количества до 30 септември и до 31 март на следващата година - изравнителна вноска за количествата до края на годината.   

(3) В случай, че таксата по ал.1 се внася по банкова сметка на общината на няколко вноски, в рамките на годината, титуляра на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 март на следващата година и представя в общината справка за направените вноски и копие на платежните документи, доказващи извършването на плащанията.

Чл.12.(1) Таксите се заплащат от титулярите на разрешителните по банкова сметка на Община Балчик

(2) При всяко плащане титуляра на разрешителното изпраща на органа, издал разрешителното копие от платежния документ.

            Чл.13. В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова сметка задължително се изписва: номера на разрешителното и периодът за който се внася таксата.

            Чл.14. Лицата, които са заявили издаване на разрешително и титулярите на заварените действащи разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.

Чл.15. За събиране на таксите по Тарифата се прилагат съответните разпоредби на Данъчно процесуалния кодекс и Закона за местни данъци и такси.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Такси за издаване на разрешителни за водовземане

            Чл.16  (1) Таксата за издаване на разрешително за водовземане е 250 лева.

(2) Таксата за продължаване, преиздаване или изменение на действащо разрешително за водовземане е 150 лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тарифата целите на ползване на водата са:

"Питейно-битово водоснабдяване" - когато отнетата вода се използва за пиене, приготвяне на храна и други битови цели или за производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже влияние върху качеството на крайните продукти.

„Водоползване за лечебни цели" - водоползване, когато минералните води се ползват в заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения.

„Други цели"- когато черпената вода се използва за всички други цели извън изрично посочените по-горе две цели. В "други цели" не се включват целите за които Закона за водите предвижда концесионен режим - бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода, или извличане на ценни продукти от минералната вода.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Тарифа е приета на основание § 133 ал. 7, т. 1, буква "в" и чл.60, ал.2, т.2 от Закона за водите и условие 3.3. на Решение № 33/2019 г. на Министъра на околната среда и водите и чл. 6 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

§ 3. Контролът по изпълнението на Тарифата се възлага на упълномощено от кмета на общината лице.


Приложение

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 194б от Закона за водите

за водовземане от минерални  води


Подписаният .................................................,

в качеството ми на ............................... на .................................................

ЕИК ............................,

Адрес за кореспонденция: ........................................,

електронен aдрес:  ....................................телефон за контакт: ..................,

титуляр на Разрешително № ............. / .........г.  за водовземане от минерални  води


ДЕКЛАРИРАМ


за периода от 01.януари до 31.декември......... година

дължимата такса за водовземане по разрешителното е ............. лв. (Представлява сбор от сумите, дължими за всяка една отделна цел на използване на водата)


Определена както следва:        Т = Е х Wразр. = ............ лв/год

 

Размера на дължимата такса е определен въз основа на следните данни:


 

Цел на водовземането

Е

Единичен размер

на таксата по

чл. 7 от Тарифата

W

Действително отнет годишен воден обем

 

По измервателно устройство №

Wразр.

Разрешен годишен

воден обем

 

лв./куб.м.

куб.м

номер

куб.м

.........

.........

........

Водомер №....

.......


 

Забележка: всеки ред се попълва с единичния размер на таксата и разрешените количества за всяка отделна цел за използване на минералната вода.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за отразени неверни данни в настоящата декларация.


Дата:.................................                                                  Подпис:......................................................

                                                                                                                        (име и длъжност)

Забележки:

1. В случаите, в които титулярят на разрешителното се представлява от повече от едно лице, които упражняват представителната власт само заедно, а не и поотделно, декларацията се попълва и подава от лицата, които заедно представляват титуляря.

2. При изчисляване на таксата съгласно чл. 6 от Тарифата за таксите за водовземане приета с Решение на Общински съвет (Тарифата) се прилага следната формула:

Т = E x Wразр., където:

Т - годишен размер на таксата в лв;

E - единичен размер на таксата по чл.7 от Тарифата в лв/куб.м;

Wразр. - размер на разрешения годишен воден обем за минерална вода в куб.м.

3. Когато с едно разрешително са определени няколко цели на водовземане и не са монтирани отговарящи на изискванията измервателни устройства за измерване на ползваните количества за отделните цели или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели, таксата се определя върху общото използвано количество и тази от разрешените цели на водовземането с най-висок единичен размер.

4. При неизправности на измервателното устройство и/или превишаване на разрешените годишни количества, при изчисляването се прилага чл.8 и 9 на Тарифата, за корекция с коефициент 1.5 .