• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


(приет с Решение № 87 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик)            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

            Отчета обхваща всички дейности по отпадъците на територията на община Балчик.

            Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от Общинско  Предприятие „БКС", фирма „ Глобъл Клинър" ООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

          - КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградимите кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с.Стожер.

           - „Глобъл Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево.

          - ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена.

 
            ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

            През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са образувани и събрани 10915,86 тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На Претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.

Таблица 1. Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик


Месец

община Балчик

к.к. "Албена

смесени битови

биораз- градими

общо

смесени битови

биораз- градими

общо
Януари

509.46

0

509.46

12.70

0

12.70

Февруари

504.88

0.88

505.76

25.46

0

25.46

Март

741.38

5.02

746.40

83.16

0

83.16

Април

870.32

3.44

873.76

141.30

0

141.30

Май

1077.5

2.56

1080.06

198.94

0

198.94

Юни

1092.88

4.24

1097.12

159.44

0

159.44

Юли

1543.52

7.12

1550.64

281.98

0

281.98

Август

1603.18

3.38

1606.56

298.06

0

298.06

Септември

1017.00

3.08

1020.08

132.14

0

132.14

Октомври

776.88

2.02

778.90

93.54

0

93.54

Ноември

605.50

2.96

608.46

64.20

0

64.20

Декември

536.44

2.22

538.66

69.34

0

69.34

Общо

10878.94

36.92

10915.86

1560.26

0

1560.26


Таблица 2. Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 4 години

Година

2016

2017

2018

2019

Количество депониран отпадък/тон/

11476.62

11505.57

11504.5

10915.86


II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2019 година, съгласно отчета на „Екоколект" АД са: 77,47 тона, като 13,230 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.


Таблица 3. Количества разделно събрани отпадъци

Месец

Количество рециклируеми отпадъци от опаковки по материали

Хартия
19 12 01

Пластмаси 19 12 04

Черни метали (Fe)
19 12 02

Цветни метали (AI)
19 02 03

Стъкло
19 12 07

PET

LDPE цветен

HDPE


тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

Януари

0.54

0.43

0.085

0.005

0.010

0

0.010

0

Февруари

0.56

0.46

0.090

0.005

0.005

0

0

0

Март

0.60

0.49

0.090

0.005

0.010

0

0.005

0

Април

0.46

0.36

0.090

0

0.005

0.005

0

0

Май

3.46

0.38

0.075

0

0.020

0

0.005

2.98

Юни

0.84

0.68

0.150

0

0.010

0

0

0

Юли

0.98

0.80

0.160

0

0.010

0.005

0.005

0

Август

1.26

1.04

0.195

0

0.020

0

0.005

0

Септември

2.63

0.56

0.180

0

0.005

0

0.005

1.88

Октомври

0.66

0.54

0.110

0

0.010

0

0

0

Ноември

0.64

0.52

0.110

0

0.010

0

0

0

Декември

0.60

0.48

0.100

0

0.010

0

0.010

0

Общо

13.23

6.74

1.435

0.015

0.125

0.010

0.045

4.86


      Съгласно договор за сътрудничество № 680/04.06.2015 г. съвместно с организацията по оползотворяване "ЕКОКОЛЕКТ" АД, гр. София, управител Милко Иванов Стенев, на територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 72 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 54 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през месец декември 2019 г., предстои актуализация в началото на новата 2020 г.

     Подизпълнител на „Екоколект" АД са фирмите:

       - За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

       - За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров.

Съвместно с „Екоколект" АД се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.


III. СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


Налични съдове за 2019 г., както следва:

       - за гр. Балчик - 430 бр. контейнери тип "Бобър", 3500 бр. кофи тип "Мева" и 150 бр. кошчета;

       - за с. Оброчище - 56 бр. контейнери тип "Бобър"и 617 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Кранево - 240 бр. контейнери тип "Бобър"и 500 бр. кофи тип "Мева" и 60 бр. кошчета;

       - за с. Църква  - 40 бр. контейнери тип „Бобър";

       - за с. Рогачево  - 50 бр. контейнери тип „Бобър";

       - за с. Стражица - 37 бр. контейнери тип "Бобър";

      - за с. Сенокос - 44 бр. контейнери тип "Бобър"и 200 бр. кофи тип "Мева";

      - за с. Соколово - 27 бр. контейнери тип "Бобър"и 291 бр. кофи тип "Мева";

      - за с. Бобовец - 2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева";

      - за с. Дъбрава - 11 бр. контейнери тип "Бобър", 79 бр. кофи тип "Мева" и 2 бр. кошчета;

      - за с. Безводица - 8 бр. контейнери тип "Бобър", 191 бр. кофи тип "Мева" и 2 бр. кошчета;

       - за с. Бобовец - 2 бр. контейнери тип "Бобър" и 50 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Ляхово - 7 бр. контейнери тип "Бобър" и 115 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Храброво - 3 бр. контейнери тип "Бобър" и 50 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Змеево - 8 бр. контейнери тип "Бобър" и 150 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър" и 74 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Преспа - 6 бр. контейнери тип "Бобър", 95 бр. кофи тип "Мева" и 2 бр. Кошчета;

       - за с. Тригорци  - 3 бр. контейнери тип "Бобър", 67 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Дропла - 12 бр. контейнери тип "Бобър" и 186 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Царичино - 15 бр. контейнери тип "Бобър" и 165 бр. кофи тип "Мева";

       - за с. Гурково - 33 бр. контейнери тип "Бобър" и 290 бр. кофи тип "Мева".


За 2019 г. са закупени следните съдиве:

      - контейнер тип „Бобър" - 45 бр;

      - кофа тип „Мева" - 490 бр;

      - пластмасови кофи тип „Мева" - 10 бр;

      - пластмасови контейнери тип „Бобър" - 5 бр;

      - кошчета за отпадъци - 50 бр;

      - строителни контейнери - 3 бр;

Към настоящия момент тече обществена поръчка за закупуване на съдове за битови отпадъци.


Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2019 г. от сградата на Общинска администрация:

            - Хартия- 500 кг;

            - ИУЕЕО - 50,4 кг;

            - ИУМПС - 3 т.За отчетната 2019 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

            - констативни протоколи - 120 бр.;

            - входирани и приключени преписки - 593 бр.;

            - актове за административно нарушение - 1 бр.;

            - издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти - 111 бр.

            - обявени решения за инвестиционни намерения -  21 бр.;

            - издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 49 бр.

            - издадени разрешения за тротоарни площи - 1 бр.

            - обявени разрешения за водоползване на подземни води - 9 бр. 

            - издадени превозни билети - 33 бр.

            - постъпили жалби - 43 бр.

            Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ


Претоварна станция - гр. Балчик


            От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла.


            За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№15/25.01.2010 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

            За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

            За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "ЕСКАЛИБУР" ЕООД, гр. Добрич, ул. „Богдан" №6, представлявано  от Татяна Василева Манчева и №291/10.05.2018г. и  „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.


            Други сключени договори:

            - Договор  № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.


Рекултивация на депото за ТБО


            Депото за ТБО (твърди битови отпадъци), чийто собственик е общината  се намира в ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за „Закриване и рекултивация на общинско депо". След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи месец декември 2016 г. През 2020 година предстои завършване и на биологичната рекултивация.


            Участие на обществеността

            Община Балчик се включи в акцията „Да изчистим България за един ден". В проведения на 14.09.2019 г.  ден за почистване се включиха 90 граждани от община Балчик и околните села. Бяха почистени - детски градини, клуб „Арда", около пенсионерски клубове и др. Събрани бяха  8,55 т. - отпадъци, които бяха транспортирани до „Претоварна станция - Балчик". За събраните отпадъци през деня не се прилагат механизмите за задължително финансово обезпечаване, т.е за тях не се дължат отчисления по чл. 60 и/или чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.


            Нерегламентирани сметища


            Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника. През изминалата година бяха взети и мерки относно нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. Служители от общинска администрация периодично извършват контролни проверки на потенциално застрашени места и бивши почистени нерегламентирани сметища.

            През изтеклата година бяха почистени и бивши сметища от ОП „БКС" - ул. „Стара планина", кв. „Изток", зад „Папас олио".


V. НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

            Община Балчик работи със следните приети и одобрени наредби и програми, както и съответните нормативни актове:

            -  Наредбата за общественият ред на територията на Община Балчик (приета с решение №77/29.06.2004 г., изм. и доп. с решение № 312 по протокол № 31 от 15.05.2009 г.)

            - Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Балчик, приета с решение № 520 по протокол № 44 от 26.02.2010 г. на общински съвет Балчик.

            - Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Балчик  -(Приета от Общински съвет - Балчик с решение 628 по Протокол № 42 от 26.06.2014 г.)

            - Общинска програма за управление  на отпадъците община Балчик - актуализация, с период на действие 2014 г. - 2020 г.  (Приета с Решение 875, Протокол № 53 от 25.06.2015 година на ОбС - Балчик)


VI. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Постоянен контрол се осъществява от РИОСВ - Варна и от служители при дирекция "Туризъм, Еврофондове Международно сътрудничество и екология" при ОбА Балчик.

            Извършват се проверки на подавани сигнали от граждани за нерегламентирани сметища.

            За гр. Балчик при констатирани замърсявания се извършва  почистване от Общинско Предприятие „БКС".


VII. НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК


            ДДД /Дезакаризация Дератизация Дезинсекция/ - дейностите се извършват от ОбП „БКС" с управител инж. Екатерина Стоянова по предварително изготвен график.

През отчетната 2019 г. са извършени следните дейности:

1.      Дезакаризация

            - на обществени площи на територията на община Балчик - паркове, детски площадки, стълбища и др. - 68,5 декара;

            - ЦГД - гр. Балчик, с. Оброчище, с. Кранево, с. Соколово, с. Сенокос, с. Църква, с. Пряспа, с. Дропла, с. Стражица, с. Гурково, с. Ляхово - 63 декара;

            - кметства/сгради - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Ху­до­же­ст­ве­на галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с. Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с. Соколово, с. Сенокос, с. Пряспа, с. Кремена, с. Дропла, с. Гурково, с. Стражица, с. Ляхово, с. Бобовец, с. Тригорци, с. Царичино, с. Безводица, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Рогачево, с. Храброво.

            Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или при сигнал. През месец октомври на места се наложи за трети път дезакаризация.2. Дератизация

            - складове „Гражданска защита" към Община Балчик - извършва се задължително два пъти годишно;

            - шахти гр. Балчик и Калова станция, с.Кранево - броя на шахтите - 800 бр. Дератизация на шахти се извършва задължително два пъти годишно. При необходимост се обработват и шахтите за комуникационните кабели;

            - Дератизацията на детски градини - гр.Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово. Дератизацията се извършва задължително два пъти годишно /пролет и есен/, или повече при подаден сигнал, чрез неотровни капани /неотровно лепило/.


3. Извършена Дезинсекция през 2019 г. е както следва:

            - против оси, земни пчели, стършели и бълхи - 5 декара;

            - в  офиси, складове, кухненски помещения и др. - 4 декара.