• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 14.04.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА ТА СРЕДА И ВОДИТЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава. че съгласно разпоредбите на чл,12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова".

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, с. Куманово, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добричка, област Добрич,

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите. - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа , подтема „Обществени обсъждания" и е на разположение в административната, сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Варна (гр. Варна ул. Ян Палах № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения н предложения относно посочените в .проекта на заповед режими.

Публикувано на 09.04.2020 г.