• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Р Е Ш Е Н И Е

№ 73/ 04.03.2020  год., град Добрич

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и двадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                         СИЛВИЯ САНДЕВА

 при секретаря Веселина Сандева и с участието на прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ изслуша докладваното от съдия С.Сандева административно дело № 739/ 2019 год.

Производството е по реда на чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Добрич срещу Наредба за пожарната безопасност на територията на община Балчик, приета с решение № 370 по протокол № 36 от 24.09.2009г. на Общински съвет - Балчик. Сочи се, че наредбата е приета при липса на законова делегация за това, поради което се иска тя да бъде обявена за нищожна.  

Ответникът - Общински съвет при община Балчик, не изразява становище по основателността на протеста.

Съдът, като обсъди становищата на страните и доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, и след проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е подаден от легитимирана страна по смисъла на чл.186, ал.2 от АПК, срещу подзаконов нормативен акт, който подлежи на съдебен контрол, поради което е процесуално допустим.

Разгледан по същество, той е и основателен.

Видно от представената по делото административна преписка, Наредба за пожарната безопасност на територията на община Балчик е приета с решение № 370 по протокол № 36 от проведено на 24.09.2009г. заседание на Общински съвет Балчик.

С докладна записка с вх.№ 377/21.08.2009 г. кметът на община Балчик е предложил на общинския съвет да приеме нова Наредба за осигуряване пожарната безопасност и спасяване на територията на община Балчик на мястото на действащата Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Балчик от 2005 г. поради настъпили многобройни законодателни изменения.

Проектът на наредбата е разгледан на заседания на постоянните комисии по туризъм, селско стопанство, транспорт, стопански дейности, обществен ред и сигурност, както и по образование, култура, младежки и социални дейности, които с решения по протоколи от 23.09.2009г. са го одобрили.

Предложението е включено в поканата с проект за дневния ред за заседанието на общинския съвет, проведено на 24.09.2009 г.   

От общо 21 избрани общински съветници на заседанието са присъствали 20 съветници, които след обсъждане на проекта за решение са го гласували с единодушие. В решението е посочено, че правното основание за приемането на наредбата са разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА и чл.127ж, ал.1 от ППЗМВР.        

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Оспореният подзаконов акт е приет съобразно действащата към този момент процедура, в законоустановената форма и при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, но при липса на нормотворческа компетентност на издалия го административен орган.        

Съгласно разпоредбите на чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от ЗНА  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА общинските съвети има нормотворческа компетентност, но ограничена по териториален и предметен обхват. Общинските съвети приемат  нормативни актове - правилници и наредби, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Следователно общинските наредби имат вторичен характер и детайлизират приложението на по-висок по степен нормативен акт, без да го заместват, аргумент за което е и разпоредбата на чл.12 от ЗНА, който регламентира, че актът по прилагането на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден.    

В така ограничената нормотворческа  компетентност на общинските съвети не се включва материята, по която има създадена регламентация,  приложима на територията на цялата държава и спрямо по-широк кръг от субекти, т.е. общинските съвети не разполагат с правомощия, които да ги овластяват да преуреждат материя, уредена с общ за страната нормативен акт.  Те могат да определят само конкретните механизми за неговото приложение, но при изрична законова делегация за това, което в случая не е така.

С процесната наредба е регулирана пожарната безопасност и защита на населението на територията на общината. Осигуряването на пожарна безопасност и защита при пожари е една от основните дейности на МВР (чл.6, ал.1, т.4; чл.17; чл.58; чл.124 - чл.140 от сега действащия ЗМВР). В специалния закон за МВР, както в действащия към момента на приемане на наредбата, така и в настоящия не се откриват разпоредби, овластяващи местните органи на самоуправление да приемат такъв подзаконов нормативен акт. В чл.52г, чл. 167в, ал.2 и ал.3 от ЗМВР (отм.) е регламентирано правомощието на министъра на вътрешните работи самостоятелно или съвместно с други ресорни министри да издава наредби за организиране на дейността по осигуряване на пожарна безопасност и за определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност при съответните дейности, които създават опасност за възникване на пожари и застрашават живота и здравето на гражданите. Съгласно разпоредбата на 127ж, ал.1 от ППЗМВР (отм.), на която се е позовал общинският съвет, за да приеме процесната наредба, за осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита на населението в населените места органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на териториите на общините и кметствата и да разработват съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението специфични правила за пожарна и аварийна безопасност в съответните населени места. В същия смисъл са и нормите на чл.137, т.1 и т.2 от сега действащия ЗМВР. От анализа на тези разпоредби следва извода, че регулирането на обществените отношения по прилагане на закона се извършва с подзаконов нормативен акт, като компетентността за издаването му не принадлежи на общинските съвети, а на посочените в закона министри. Разпоредбата на чл. 127ж, ал.1 от ППЗМВР (отм.) не делегира правомощия на общинските съвети да приемат наредби, с които да уреждат обществените отношения, свързани с пожарната безопасност на територията на общината. В нея изчерпателно е посочен кръгът на прерогативите на местния орган на самоуправление и той касае съблюдаването на вече създадените законови правила и норми, както и съвместното въвеждане на изисквания според характерните за съответните населени места условия, но не и нормотворчество.   

Следователно с оспорената наредба ответникът е осъществил нормотворческа дейност извън рамките на своята материална компетентност по смисъла на чл.76, ал.3 от АПК, тъй като няма нормативен акт от по - висока степен, който да му дава правомощие да урежда този вид обществени отношения на местно ниво.

Съгласно чл.76, ал.1 и 2 от АПК нормативните актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи, а компетентността за това не може да се делегира. Недопустимо е с наредба на общински съвет да се уреждат обществени отношения, регулирани със закон или друг специален нормативен акт. Само по себе си правомощието на общинския съвет да регламентира правопорядък с местно значение не му предоставя възможност да изземва изключителната компетентност на други органи и да преурежда обществени отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен, какъвто е ЗМВР. Липсата на законова делегация за издаването на даден административен акт го прави нищожен.         

Предвид на изложеното оспорената наредба е издадена от некомпетентен орган и представлява нищожен административен акт по смисъла на чл.146, т.1 от АПК, поради което и на основание чл.193, ал.1 от АПК съдът следва да я обяви за такъв, без да обсъжда останалите доводи и възражения в протеста.

В съответствие с изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура - Добрич направените съдебни разноски в размер на 20, 00 лв. (двадесет лева), представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник".

Воден от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Добричкият административен съд   

Р Е Ш И : 

            ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура - Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Балчик, приета с решение № 370 по протокол № 36 от 24.09.2009г. на Общински съвет - Балчик.

ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20, 00 лв. (двадесет лева).

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.             

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: