• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

 № 297

Гр. Балчик 20.03.2020 год.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със спазване на правилата и мерките в условията на извънредно положение, с цел предотвратяване струпване на хора на едно място, съответно предпазването им от евентуален контакт и разпространение на заразата COVID - 19, Заповед № РД-01-139/19.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването


З А Б Р А Н Я В А М:

Да се допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещения, където се предоставят услуги и прилежащите към тях площи на открито, като е необходимо да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик