• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ЗАПОВЕД

№ 277/16.03.2020 г.

 

На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, както и с регистрирани в България случаи на COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

1. С цел да не се допуска струпване на хора при провеждане на сватбени ритуали  до ритуалната зала да се допускат само младоженците и свидетелите.

2. Тъжните ритуали (погребения) да се извършват в най-тесен семеен кръг.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Балчик.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик