• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАПОВЕД

№ 276/16.03.2020 г.

 
На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, както и с регистрирани в България случаи на COVID-19, с цел прилагане на мерки за предотвратяване на разпространението му

НАРЕЖДАМ:

1. Определям Марияна Асенова Инджева - ст. спец. в Информационен център за контактно лице за обработка на информация от постъпилите сигнали на граждани, кметове на населени места и кметски наместници относно лица, завърнали се от чужбина. Тел. за връзка: 0579 7-10-77,  или на ел. поща: m.indzheva@balchik.bg.

2. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Балчик незабавно да предават  в Общината информация за лица, завърнали се от чужбина и рискови държави, като посочват трите имена, адрес и ЕГН.

3. Постъпилата информация  следва да се обобщи и незабавно да се предава на РУ на МВР - Балчик и РЗИ - Добрич за предприемане на мерки.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Балчик.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик