ЗАПОВЕД

№ 275/16.03.2020 г.

На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, както и с регистрирани в България случаи на COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

1. С цел да не се допуска струпване на хора преустановявам до второ нареждане процедурата по издаване на карти за пътуване с градския транспорт за пенсионерите.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Балчик.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик