ОБЩИНА БАЛЧИК

Проект  BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до

по-добра пригодност за заетост в Община Балчик"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На 23 декември 2019 г. се подписа Административен договор между Министерството на труда и социалната политика, Община Балчик и МИГ Балчик-Генерал Тошево за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектното предложение  BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик".

Проектът е свързан с предоставяне в дома на социалната услуга „Болногледач" и включва подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, както и за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове в семейството.

Необходимостта от достъпни интегрирани услуги за възрастни хора и хора с увреждания,  и  с цел постигането на практически  резултат   за подобряване на качеството на живот на тези хора  налага  координиране на  социалните услуги със здравни грижи и консултации от психолог.

За целта Община Балчик обявява конкурс за избор на психолог и медицински специалист, които да предоставят в домашни условия почасови услуги по предварително изготвен график.

ИЗИСКВАНИИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

            1. ПСИХОЛОГ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

-  Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в социални грижи.

-  Познава подробно всички дейности, свързани със социалната  услуга „Болногледач" и ги прилага в работата си.

-  Ще осигурява почасови услуги  по предварително изготвен график при домашни посещения в семейна среда на потребителите и на предоставящите услугите.

- Изготвя доклади и отчети; формулира  диагностични тестове, тестове за оценяване на постигнатите резултати.

1.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Висше образование - минимум завършена образователна степен „бакалавър", специалност „психология".

- Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.

- Опит при изпълнение на проекти - предимство.

1.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

-  Опит при работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.


2. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

-       ще извършва  медицинско и здравно консултиране;

-       ще поддържа контакти с личните лекари, а при необходимост и със здравните заведения в Община Балчик.

-       измерване на витални показатели; при необходимост придружаване до здравни заведения; консултиране за хигиена и хранене,

-       съдействие за осигуряване на медикаменти и други медико-социални дейности.

2.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

-  Вид и равнище на образованието:степен  „Специалист по здравни грижи".

- Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.

- Опит при изпълнение на проекти - предимство.

2.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

-  Опит при работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Психологът и медицинския специалист ще бъдат назначени на 4 часов работен ден.

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по проект BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до  по-добра пригодност за заетост в Община Балчик"

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА конкурса

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

  • Писмено заявление за кандидатстване.
  • Автобиография по образец. - приложение 1
  • Декларация по образец. - приложение 2
  • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. - приложение 3
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Балчик, за проект  BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик"

3. Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Балчик.

4. Конкурсът  протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
  • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

            До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Балчик на адрес http://www.balchik.bg и на информационното табло в сградата на община Балчик.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на Община Балчик сключва трудов договор с класираните кандидати.


III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

            Община Балчик


СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - до 12 часа на 18 март 2020 г.