• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 266, Протокол №18/14.12.2017г. и Заповед № 199/14.02.2020г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет „ Отдаване под наем на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение  пред "Бистро Старата лодка"/ с площ 103,04 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик-публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.


1.Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, част от пасивно, брегозащитно и брегоукрепително съоръжение пред "Бистро Старата лодка" с площ 103,04 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик.

2. Начална годишна наемна цена: 4 018.56 лв. / четири хиляди и осемнадесет лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС;

3. Срок на договора: 3 /три/ години;

4. До участие в публично оповестения, неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по Търговския закон;

4.2. нямат публични задължения;

След сключване на договора за наем наемателят следва да :       

4.3. спазва предмета на дейност, а именно извършване на ресторантьорска дейност и да не променя предназначението на наетият имот;

4.4. направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на спомагателна атракционна тераса.

Предоставената за ползване спомагателна атракционна тераса не може да се категоризира като самостоятелен търговски обект.

5.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - извършване на ресторантьорска дейност ;

6.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 20.02.2020г. до 15.00 часа на 05.03.2020г. от касата на ОбА - Балчик;

7.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.03.2020г.

8.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 05.03.2020г.в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА -


Лице за контакти: Андриана Иванова гл.спец наеми 0579 7 10 54