РАЗДЕЛ I


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) С тази наредба се упражняват правата на собственост на Община Балчик върху дялове, акциите или обща част от Капитала на търговските дружества.

Чл. 2 (1) Община Балчик упражнява правата си на собственост в търговските дружества с общинско имущество при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.

Чл. 3 (1) Органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, се формират при условията и реда на Търговския закон.


РАЗДЕЛ II


ОРГАНИ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 4 (1) Органи на едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество са:

1. Едноличният собственик на капитала - Община Балчик, чрез органа си Общински съвет - Балчик, който упражнява правата на общината, като решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

2. Управителят се определя с Решение на Общински съвет - Балчик.

(2) Органи на едноличните акционерни дружества с общинско имущество са:

1. Едноличният собственик на капитала - Община Балчик, чрез органа си Общински съвет - Балчик, който упражнява правата на общината, като решава въпроси от компетентността на Общото събрание.

2. Съветът на Директорите (при едностепенна система на управление) или Надзорния и Управителния съвет (при двустепенна система на управление).

(3) Органите на търговските дружества, в които Община Балчик е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.;

Чл. 5 (1) Общинския съвет - Балчик упражнява правата на едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско имущество. Общинският съвет определя компетенциите на кмета на общината по управлението на еднолични дружества с общинско имущество.

Чл. 6 (1) Общинския съвет - Балчик взема решения, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала, а кмета на общината издава заповеди, съгласно решението на ОбС.

Чл. 7 (1) В общото събрание на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, се представлява от определено от Общинския съвет лице, чийто правомощия се определят с конкретно решение на Общински съвет.


РАЗДЕЛ III


ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Чл. 8 (1) Общински съвет - Балчик:

1. изменя и допълва учредителният акт на дружествата;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира контрольор и проверители на дружеството, ако това е предвидено в дружествения договор;
6. освобождава от отговорност управителя и контрольора;

- взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на търговското дружество в други дружества, включително и за участие в други дружества;
- взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава процесуален представител.

(2) Кметът на Община Балчик:

- сключва договор за управление, съобразно Решението на Общински съвет - Балчик;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, съобразно Решение на ОбС;
- взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството или обременяване с вещни тежести, след Решение на ОбС;
- взема решения за допълнителни парични вноски, след като е налице Решение на ОбС;
- назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на изпадане в търговска несъстоятелност.

Чл. 9 (1) Управителят на ЕООД с общинско имущество взема решения по всички въпроси на управление на дружеството с изключение на посочените в чл. 8.

Чл. 10 (1) Управителят на ЕООД с общинско имущество организира и ръководи дейността на правния субект съобразно закона, приетия от едноличния собственик устав и договор за възлагане на управлението на дружеството. Дружеството се представлява от управителя.

Чл. 11 (1)Управителят задължително съгласува с кмета на общината решенията си по следните въпроси:

1. изготвяне на перспективни планове за дейността на дружеството;

2. сключване на договори за отдаване под наем на обекти, включени в капитала на дружеството, ако е налице подобно решение на ОбС;

3. сключване на договори за съвместна дейност по реда и условията, определени от Общински съвет -Балчик;

4. предложение до Общински съвет - Балчик за сключване на договори за учредяване на ограничени вещни права върху имоти на дружеството, както и за обременяването им с вещни тежести;

5. издаването на запис на заповеди и менителници.

Чл. 12 (1) Съгласуването става, като управителят сезира кмета с докладна записка, ведно с цялата документация - писма, оферти, проекти за актове и др. при наличие на проект-решение по горепосочените въпроси, подготвено от управителя на дружеството. Съгласуването има писмена форма.

Ако съгласуването не бъде извършено в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на завеждане на документите, съгласуването се счита за извършено.

Чл. 13 (1) Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните акционерни дружества /ЕАД/ с общинско имущество:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава или намалява капитала;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

5. решава издаването на облигации;

6. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, (съответно надзорния съвет и определя възнаграждението им);

7. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;

8.    назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството.
(2) Вземане на решения от Общинския съвет - Балчик по ал. 1 може да стане и по предложение на кмета на Общината.

Чл. 14 (1) Съветът на директорите, респективно управителния съвет при двустепенна система на управление на ЕАД с общинско имущество взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството, с изключение на посочените в чл. 13.

Чл. 15 (1) Посочените в чл. 14 органи задължително съгласуват с Общински съвет - Балчик решенията си по следните въпроси:

1. изготвяне на перспективни планове на дейността на дружеството;

2. сключване на договори за съвместна дейност;

3. предложение до Общински съвет за сключване на договори за учредяване на ограничени вещни права върху имоти на дружеството, както и за обременяването им с вещни тежести;

4. даване на гаранции от името на дружеството;

5. издаване на запис на заповеди и менителници.

Чл. 16 (1) Съгласуването се извършва по реда на чл. 12


РАЗДЕЛ ІV


ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ

ВИДОВЕ ДОГОВОРИ

Чл. 17 (1) С решение на Общински съвет - Балчик и обявяване и провеждане на тръжни процедури по реда и условията на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС се сключват договори за продажба на дълготрайни материални активи на търговското дружество с общинско имущество със спечелилите лица.

(2) Определянето на наемната цена при сключване на договори за наем за дълготрайни материални активи на дружествата с общинско имущество става по реда и условията, определени от Общински съвет.

(3) Договорите се подписват от управителя на дружеството.


РАЗДЕЛ V

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА /ЕООД, ЕАД/

С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 18 (1) Управители и контрольори на едноличните търговски дружества с общинско имущество (ЕООД, ЕАД), могат да бъдат физически лица.

(2) Членовете на изпълнителни и контролни органи на търговски дружества с общинско имущество - еднолични акционерни дружества, могат да бъдат физически лица.

Ако устава на ТД - еднолично акционерно дружество допуска, член на орган на дружеството може да бъде и юридическо лице.

Чл. 19 (1) Не могат до бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци;

2. участват в събирателни, командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност;

3. заемат длъжности като ръководни органи в други дружества;

4. са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално - отговорническа длъжност до изтичане срока на наказанието;

5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно или общинско еднолично търговско дружество;

6. са общински съветници, кметове, заместник кметове, секретар на общината и други на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват подобна дейност.

(2) Не могат да бъдат управители на Дружества с общинско имущество и физически лица работещи по трудов договор.

Чл. 20 (1) Не могат да бъдат контрольори в еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество:

1. управители, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите, роднини по права линия или по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;

3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално - отчетническа длъжност.

Чл. 21 (1) Не могат да бъдат членове на съвет на директорите, на надзорните съвети и на управителните съвети на едноличните акционерни дружества, физически и юридически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки и са регистрирани като еднолични търговци, изпълняващи конкурентна дейност по смисъла на чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;

2. участват в събирателни, командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност, извършващи конкретна дейност по смисъла на чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;

3. са лишени с присъда или с административно наказание за правото да заемат материално - oтчeтничecкa длъжност;

4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или ограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредиторите;

5. са съпрузи или роднини до трета степен по права линия или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството.

(2) Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на едноличното акционерно дружество с общинско имущество наетите лица в дружеството.


РАЗДЕЛ VI

Чл. 22 (1) Управлението на Дружества с общинско имущество, а именно: ЕООД и ЕА се възлага с договори за управление.

(2)   Контролът за спазване на Дружествения договор и за опазване на имуществото на ЕООД, както и контрола върху дейността на управителния съвет кри ЕАД се възлага с договори за контрол.

(3)   Управлението на Дружествата с общинско имущество се извършва при спазване на принципите на:

1. законосъобразност;

2. целесъобразност;

3. ефективност;

4. ефикасност;

5. публичност;

6. защита на интересите на населението и общината.

Чл. 23 (1) Управлението на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност с общинско имущество се възлага след решение на ОбС - Балчик.

Чл. 24 (1) Договорът за управление в едноличните търговски дружества - ЕООД се сключва за срок не повече от три години и се подписва от кмета на общината.

Чл. 25 (1) В договора за управление се определят:

1. права и задължения на страните;

2. размер на възнаграждението и начин на плащане;

3. отговорност на страните при изпълнение условията на договора;

4. основанията на прекратяване на договора;

5. други условия.

В договора за управление с членовете на съвета на директорите, надзорния съвет, управителния съвет се посочват вида и размера на гаранциите по чл. 240 от ТЗ, която те дават за управлението.

Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора и след решение за освобождаване от отговорност.

Чл. 26 (1) В договора за управление кметът на общината определя задача на дружеството, определена за целия срок на договора за управление и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие.

(2) Бизнес задачата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите на управление, съответно надзорния съвет следва да осигуряват, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуби, пови пазари, използване на съоръжения, поддържане определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции и др.

(3)   Въз основа на бизнес задачата управителите, съвет на директори, надзорните съвети разработват и приемат бизнес програма за целия срок на действие на управление и конкретно за всяка година.

Чл. 27 (1) Контрольорите, управителите, членовете на съвета на директорите, съответно надзорните и управителните съвети в едноличните търговски дружества с общинско имущество, които не са в трудово правни отношения, да се осигуряват за всички осигурителни случаи върху уговореното средномесечно възнаграждение, но не повече от осемкратния размер на средната за страната работна заплата.

Чл. 28 (1) За лицата, работещи по договори за управление или за контрол в едноличните търговски дружества с общинско имущество и осигурени, съгласно тези договори за всички осигурителни случаи се правят вноски във фонд "Професионална квалификация и безработица" за сметка на съответното дружество. Вноските се определят на базата на възнаграждението, върху което се правят осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване.

Чл. 29 (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съвета на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват преди изтичане на срока:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на лицата с предизвестие, не по-малко от 3 месеца;

3. при преобразуване или прекратяване на ЕТД, както и при промяна на собственика на капитала;

4. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

5. при възникване на някое от обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 23-25;

6. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си повече от 60 дни;

7. поради други условия, посочени в договора.

(2) Договорите с управителите, с членовете на съвета на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока след решение на ОбС без предизвестие:

1. при неизпълнение на икономическите показатели;

(1) при виновно нарушение на закона, извършено от лицето при или по повод изпълнение на задълженията по договора или нарушаване на правилника;

(2) при извършване на бездействия или действия на лицето, довело до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от което са произтекли щети за дружеството.

(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока при условията на т. 2 или т. 3.

Чл. 30 (1) При прекратяване на търговското дружество с общинско имущество, освен и случай на несъстоятелност, кмета на общината назначава ликвидатори и сключва договор с тях, след решение на ОбС.

(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори, лица:

- които от свое или чуждо име извършват търговски сделки;

- участват в СД, КД или в ООД;

- са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално - отчетническа длъжност.

(3) В договора с ликвидаторите се определят:

1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начина на плащане;

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4. срокът за приключване на работа на работата;

5. други условия.


РАЗДЕЛ VII


ОПРЕДЕЛЯМЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И

KOHTPOЛHИTE ОРГАНИ ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 31 (1) Възнагражденията на членовете на изпълнителните органи на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност се определят с решение на ОбС.

(2) Възнагражденията на контрольорите и членовете на контролните органи се определят с решение на Общинския съвет.


РАЗДЕЛ VІІІ


РЕГИСТЪР НА ЕТА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И НА ДРУЖЕСТВАТА С ОБЩИНСКО

УЧАСТИЕ

Чл. 32 (1) Регистърът на ЕТД с ограничена отговорност и на дружествата с общинско участие се води в Община Балчик.

(2) В регистъра се вписват:

1. едноличните търговски дружества с ограничена отговорност;

2. търговските дружества, в които Община Балчик е съдружник или акционер.

(3) Регистърът на общинските дружества и на дружествата с общинско участие е предназначен за служебно ползване, за справки и извлечения от него, които се дават само на органите на общинска администрация, на съда, следствието, прокуратурата и за лицата за които с нормативен акт е предвидена такава възможност.

Чл. 33 (1) Регистърът се води по образец, утвърден от Общинския съвет, и съдържа следните графи:

1. номер и партида на вписването;

2. номер и партида на вписването в търговски регистър, номер и дата фирменото дело, номер и дата на решението с което е поставено вписването;

3. вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление;

4. срок и предмет на дейност;

5. капитал, уставен фонд, разпределение на капитала;

6. име, ЕГН, адрес, местожителство на членовете на органите на управление, представителство, име, ЕГН, местожителство на лицата които представляват дружеството;

7. име, EГН, адрес на членовете на органите на управление; представителство, име, ЕГН, адрес на лицата, представляващи дружеството;

8. размер на общинското участие, име, ЕГН, адрес, местожителство на лицето упълномощено да представлява общината в Общото събрание;

9. участия в други дружества, размер на участие, разпределение на капитала;

10. клонове;

11. преобразуване, слепване, вливане, разделяне, прехвърляне на предприятието;

12. прекратяване;

13. забележки по вписваните обстоятелства.

(2) В графа 13 се вписва и решението за приватизиране на дружеството, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способът за приватизация и купувача.

Чл. 34 (1) За всяко дружество в регистъра се отделя партида с необходимия брой страници, на които се написва наименованието.

Чл. 35 (1) Вписването в регистъра се извършва от определено със заповед на кмета длъжностно лице, което:

1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства или по данни на органа по чл. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия;

2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;

3. води входящ регистър, описна книга, азбучен указател и комплектова, делата на дружествата.

(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко списване и се подписва.

(3) В регистъра не се допускат изтривания, зачертавания, поправки се извършват по ред на вписването.

Чл. 36 (1) Органите па управление на еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват общината в търговските дружества, изпращат до длъжностното лице по чл. 35, ал. 1 преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в тридневен срок от издаването им.

(2) Лицата по ал. 1 изпращат на длъжностното лице и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелствата в търговския регистър.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Настоящата Наредба е приета с Решение 137/14.07.2000 година на Общински съвет - Балчик.