ОБЩИНА БАЛЧИК

Проект  BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до

по-добра пригодност за заетост в Община Балчик"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с подписан Административен договор между Община Балчик, Министерството на труда и социалната политика  и МИГ „БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО" № BG05M9OP001-2.037-0002-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.037 на МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО - Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост" , Община Балчик обявява прием на заявления за ползване на услугата „Болногледач"

Кандидатите, ползватели на услугите  трябва да са от следните целеви групи:

-          Хора с увреждания и техните семейства

-          Възрастни в риск

Молби за ползване и услугата могат да подават в Общинска администрация Балчик до 12.00 часа на 28 февруари 2020 г.