• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №27/15.01.2020г. на Кмета на Община Балчик

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от имот ПИ № 02508.76.9, по кадастрална карта на град Балчик.

1.Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.9 по кадастралната карта на гр.Балчик.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност - продажба на пакетирани стоки с площ  15.00  кв.м ;

2.Начална годишна наемна цена: 245.70 лв. /двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

3.Срок на договора: 5 / пет / години;

4.До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

5.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност-пакетирани стоки;

6. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 23.01.2020г. до 14.30 часа на 06.02.2020г. от касата на ОбА - Балчик;

7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 06.02.2020г.;

8. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 06.02.2020г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

9.Търгът ще се проведе на 10.02.2020г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Андриана Иванова -

гл.специалист наеми  0579 7 1054