• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.01.2020 г.


МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


1.      Причините, които налагат приемането

 С Решение № 33 / 30.01.2019 Г. на Министърът на околната среда и водите, на община Балчик е предоставен безвъзмездно за управление и ползване природния ресурс изключителна държавна собственост - минерална вода от участък „Балчик-област Добрич, община Балчик" на находище № 101 Район "Варненски басейн" с температура, по-висока от 20°С. Съгласно ал.9, т.1, б. „в" от §133 от Преходните заключителните разпоредби (ДВ, бр.61/2010 г.) на Закона за водите Общинския съвет трябва да определи дали минералната вода от находището да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно, или след заплащане на такса, определена с Тарифа, приета от общинския съвет.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" и §133, ал.9, т.1 и ал.10 от Закона за водите, предоставянето на права за водовземане се извършва на основание издадено от кмета на Община Балчик разрешително за водовземане и платена такса за водовземане.

          Таксите за водовземане на минерална вода от находището на територията на Община Балчик трябва да бъдат посочени в Тарифа, където са установени и конкретните цели, за които минералната вода може да се предоставя за ползване. Пълноценното усвояване на природния ресурс, при съобразяване на наличния дебит и на характеристиките на минералните води, налагат приемането на настоящия проект на Тарифа.

Принципите на които се основават таксите в проекта на Тарифа не са свързани с административни услуги, предоставяни от администрацията, а са регламентирани в чл.192, ал.1 от Закона за водите, както следва: възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за околната среда и за ресурса, както и принципа замърсителят плаща. С разпоредбата на чл.192 от Закона за водите се прилагат изискванията на Директива 2000/60/ЕС установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите.


2. Целите, които се поставят

Приемане на Тарифата цели да се регламентира таксата за минерална вода от която ще се сформират приходи и  финансова устойчивост на общината.  Предлагания проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Балчик цели  да бъде определен размера на таксата за водовземане и ползване на минерална вода от участък „Балчик - област Добрич, община Балчик" на находище № 101 Район "Варненски басейн", както и таксите които ще се заплащат при издаването на съответните разрешителни.

Целите, които се поставят с приемането на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Балчик: 

ü  определяне размер на таксите за издаване на разрешително за водовземане и таксите за водовземане от участък „Балчик" от находище № 101 Район "Варненски басейн";

ü  осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите;

ü  разширяване на възможностите за ползването на минералната вода чрез задоволяване на все по-разнообразни обществени и бизнес цели.

Проекта за Тарифа е изготвен в продължение на държавната политика за насърчаване на по-доброто усвояване на природния ресурс и предоставената на органите на местно самоуправление възможност самостоятелно да определят визията на развитие на този сектор.

            Предвид това, считам резонно и основателно приемането на настоящото предложение Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Балчик.


3.      Очаквани резултати

ü  опазване и ефективно използване на минералната вода;

ü  осигуряване на равнопоставеност при ползване на минералната вода с вече придобити права;

ü  разширяване кръга и активността на заинтересованите ползватели посредством издаване на разрешителни за водовземане;

ü  подобрено стопанисване на сондажите за минерална вода, техните санитарно-охранителни зони и водопреносната мрежа, чрез привличане на средства за изпълнение на проекти от програмата за минерални води на Национален доверителен Екофонд.


Община Балчик ще реализира финансови и икономически ползи от приемането на Тарифата. Прилагането на предлагания проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Балчик ще обезпечи по-доброто усвояване на природния ресурс и ще осигури допълнителен приход в общинския бюджет.


Очаквани приходи за общинския бюджет са на база Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води добивани директно от водоизточника, предложени съгласно следната таблица:

№ по ред


Цел на използване на минералната вода

Единичен размер на таксата

в лв. за куб.м,

при температура на минералната вода:

до 30 оС

от 30 до 50 оС

над 50 оС

1

Питейно-битово водоснабдяване 

0,031

0,030

0,029

2

Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация

0,04

0,045

0,05

3

Всички други цели

0,15

0,35

0,50


При определяне на единичната такса се отчитат количествените и качествени характеристики на минералната вода на територията на община Балчик.

Предложената общинска такса е съобразена с таксите в държавната Тарифа, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г. включително с част от други общински Тарифи за такси за минерална вода, на общини в РБългария, получили находища за минерални води - изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и ползване.

Трябва да отбележим, че ПЗР на ЗИД на Закона за водите, § 133, ал.10, т.1, буква „б" регламентира, че „за находищата на минерална вода, в които са обособени участъци, таксите за съответните цели на водовземане са еднакви в отделните участъци; в случай че общините не постигнат съгласие по отношение размера на таксите, се прилага тарифата по чл. 194, ал. 6". В находище № 101 район „Варненски басейн" с изм. на Закона за водите от юли.2018 г. са новообразувани два участъци на територията на общините Балчик и Варна. Към настоящия момент няма съгласие между двете общини за прилагане на друг общ размер на таксите за съответните цели, поради което не предлагаме да се направи промяна.  

Има изискване в Закона за водите да се прилага принципа за възстановяване на разходите - това е ключов въпрос, баланс между интереса за ползване на минерална вода и финансиране на дейността на община Балчик за управление на природния ресурс. В ПЗР на ЗИД на Закона за водите, § 133, ал.15, т.1 и 2 е указано, че „Средствата, събирани от таксите за водовземане...постъпват в приход на общинските бюджети...и се разходват за: а) опазване и ефективно използване на минералната вода; б) изпълнение на планираните в ПУРБ мерки за постигане и поддържане на добро количествено и химично състояние на водното тяло на територията на общината...".


В Тарифата са предвидени мерки срещу ползването на по-големи количества от разрешените и при работа без или с неизправни измервателни средства (водомери). В такива случай, превишенията ще се заплащат по най-високата такса с увеличение 50% (коефициент 1.5).

В Тарифата е регламентирано двукратно заплащане на таксата: междинно - до края на м.октомври и изравняване за годината, в края на м.март, следващата година. По този начин е отчетено сезонното ползване на минералната вода, което е характерно за к.к.Шкорпиловци на територията на община Балчик.


4. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на Тарифата за такси за водовземане от минерална вода на територията на Община Балчик не са необходими финансови средства.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Балчик, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с европейското законодателство - Регламент (ЕО) № 1082 / 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с настоящата Тарифа,  разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, чийто норми са съобразени с Европейското законодателство и с правото на Европейския съюз.


ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ИНСТИТУЦИЯ: Община Балчик


НОРМАТИВЕН АКТ: Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода на територията на община Балчик.

Оценката на въздействието е инструмент за по-добро вземане на решения и гарантиране на качеството и устойчивостта на публичните политики. Тя е свързана с идентифицирането, предвиждането и оценката на възможните резултати, както положителни, така и отрицателни от прилагане на политиките, нормативните актове и една или друга инициатива на изпълнителната власт. Насочена е към елиминиране или свеждане до минимум на негативните и оптимизиране на позитивните последствия от тях. Оценката на въздействие е много важна за постигане на пълна осведоменост на лицата вземащи решения, а и на широката общественост, относно евентуалните резултати от прилагането на публичните политики. Оценката на въздействието се дефинира като процес на систематичен анализ на вероятните икономически, финансови, социални, екологични и други последствия от провежданите от компетентните органи политики.


ПРИЧИНАТА налагаща приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Балчик е за определяне размера на таксите за водовземане от участък „Балчик - област Добрич, община Балчик" на находище № 101 Район "Варненски басейн" и таксите за издаване на разрешителни за тази цел.


ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ са: Община Балчик, гражданите и бизнеса.


РАЗХОДИ: При приемане на Тарифата, Община Балчик няма да има допълнителни финансови и други разходи.


АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ:

При приемане на Тарифата няма да се наложи извършване на структурни промени и не се предвижда увеличаване на административната тежест.

Проектът за Тарифа ще бъде публикуван на интернет страницата на община Балчик, за обществени консултации за срок от 30 дни.

Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното въздействие.

Лице за контакт: Мария Кунева, тел. 0895 554025


КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ


проект

 ТАРИФА

ЗА

ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

от участък «Балчик» от находище № 101 район «Варненски басейн»

на територията на ОБЩИНА БАЛЧИК

 

Приета с Решение № ....... на Общински съвет Балчик, съгласно Протокол .......2020 г.

на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и §133, ал.7, т.1, буква «в»

от ПЗР към ЗИД на Закона за водите

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

 

Чл.1. С Тарифата се определя размерът на таксите за водовземане на природния ресурс, изключителна държавна собственост - минерална вода от участък „Балчик - област Добрич, община Балчик" на находище № 101 Район "Варненски басейн" - подземни води от Еоценски водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С, безвъзмездно предоставен за управление и ползване на Община Балчик за срок до 01.01.2036 г. с Решение № 33 / 30.01.2019 г. на Министъра на околната среда и водите по реда за Закона за водите, и таксите за издаване на разрешителни за минерална вода.


            Чл.2.(1) Таксата се заплаща за водовземане и ползване на минерална вода по разрешени количества минерална вода на конкретния водоползвател. 

(2) Не се заплаща такса за водовземане от обществени чешми за лични нужди на гражданите и други случай на общо водовземане, определени по реда и при условията на чл.41 от Закона за водите.

(3)  Таксите за водовземане от участъка с издадени от директора на БД действащи разрешителни, се актуализират в съответствие с настоящата общинска Тарифа, след влизане в сила на  правата на община Балчик за управление на минералната вода.


Чл.3.(1) Таксите за водовземане от минералните води се определят на база температурата и обема на минералната вода, и целта на използване на водата.

(2) Таксите за водовземане от минерални води за разрешително, издадено от кмета на общината се превеждат по сметка на Община Балчик, публикувана на интернет страницата на общината.

Чл.4.(1) Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

(2) Температурата на минералната вода е определена на изход от водовземното съоръжение и е записана в регистър или в документация от хидрогеоложко изпитание.


Чл.5.(1) Ежегодно към 31-ви януари на следващата година титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец (приложение), обявен на интернет страниците на Общината.

(2) Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното и размерите определени в глава втора, трета и четвърта на настоящата Тарифа.

(3) В срок до един месец от получаване на данните по ал.1, упълномощено от Кмета на Общината лице, извършва проверка на информацията и съответствието и с резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.

(4) При съответствие на информацията по ал.1, Кмета на Общината или упълномощено от него лице уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.

  (5) При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, упълномощено от Кмета на Общината лице извършва нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса.

 

ГЛАВА ВТОРА

Изчисляване на таксата за водовземане


Чл.6. Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната формула:

Т = Е x Wразр., където:


-          Т - размер на дължимата годишна такса в лева;

-          Е - единичен размер на таксата, в зависимост от целта за която ще бъде ползвана черпената вода,  съгласно таблицата по чл.7 в лв/куб. м;

-          Wразр. -  размер на разрешения годишен воден  обем в куб.м.


Чл.7. Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води добивани директно от водоизточника, се определя съгласно следната таблица:

по

ред


Цел на използване на минералната вода

 Единичен размер на таксата в лв. за куб.м,

при температура на минералната вода:

до 30 оС

от 30 до 50 оС

над 50 оС

1

Питейно-битово водоснабдяване 

0,031

0,030

0,029

2

Лечебни цели в специализирани

болници за лечение и рехабилитация

0,04

0,045

0,05

3

Всички други цели

0,15

0,35

0,50


Чл.8.(1) В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства за водовземане на минерални води, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по Тарифата за разрешеното водовземане.

(2) В случаите на получено уведомление от титуляра на разрешителното за повреда или установяване на неработещо или несертифицирано измервателните устройства, за изчисляване на таксата за водовземане през този период се вземат разрешените в разрешителното количества, умножени по коефициент 1.5.


            Чл.9.(1) В случаите когато годишното ползване е над резрешения годишен обем титулярите на разрешителните доплащат надвишението в срока по ал. 1 по най-високата стойност определена в тази Тарифа, изчислена с коефициент 1.5. 

            (2) Таксата за първата и последната година на водовземането се изчислява пропорционално за месеците, за които е ползвана минералната вода.

(3) Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по настоящата тарифа.


            Чл.10. При промяна на размера на таксите в настоящата Тарифа с решение на Общински съвет, се коригират таксите по издадените до момента на промяната разрешителни, а в случай на несъгласие на титуляра -  разрешителното се прекратява.

           

 

ГЛАВА ТРЕТА

Заплащане на таксите

 

Чл.11.(1) Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителни не по-късно от 31-ви март на следващата година.

(2) Заплащането се извършва двукратно: междинно плащане до 31 октомври - за използваните количества до 30 септември и до 31 март на следващата година - изравнителна вноска за количествата до края на годината.   

(3) В случай, че таксата по ал.1 се внася по банкова сметка на общината на няколко вноски, в рамките на годината, титуляра на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 март на следващата година и представя в общината справка за направените вноски и копие на платежните документи, доказващи извършването на плащанията.

Чл.12.(1) Таксите се заплащат от титулярите на разрешителните по банкова сметка на Община Балчик.

(2) При всяко плащане титуляра на разрешителното изпраща на органа, издал разрешителното копие от платежния документ.

 

Чл.13. В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова сметка задължително се изписва: номера на разрешителното и периодът за който се внася таксата.


Чл.14. Лицата, които са заявили издаване на разрешително и титулярите на заварените действащи разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.


Чл.15. За събиране на таксите по Тарифата се прилагат съответните разпоредби на Данъчно процесуалния кодекс и Закона за местни данъци и такси.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Такси за издаване на разрешителни за водовземане

 

Чл.16  (1) Таксата за издаване на разрешително за водовземане е 250 лева.

(2) Таксата за продължаване, преиздаване или изменение на действащо разрешително за водовземане е 150 лева.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. По смисъла на тарифата целите на ползване на водата са:

"Питейно-битово водоснабдяване" - когато отнетата вода се използва за пиене, приготвяне на храна и други битови цели или за производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже влияние върху качеството на крайните продукти.

„Водоползване за лечебни цели" - водоползване, когато минералните води се ползват в заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения.

„Други цели"- когато черпената вода се използва за всички други цели извън изрично посочените по-горе две цели. В "други цели" не се включват целите за които Закона за водите предвижда концесионен режим - бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода, или извличане на ценни продукти от минералната вода.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Тарифа е приета на основание § 133 ал. 7, т. 1, буква "в" и чл.60, ал.2, т.2 от Закона за водите и условие 3.3. на Решение № 33/2019 г. на Министъра на околната среда и водите и чл. 6 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.


§ 3. Контролът по изпълнението на Тарифата се възлага на упълномощено от кмета на общината лице.Приложение

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 194б от Закона за водите

за водовземане от минерални  води


Подписаният .................................................,

в качеството ми на ............................... на .................................................

ЕИК ............................,

Адрес за кореспонденция: ........................................,

електронен aдрес:  ....................................телефон за контакт: ..................,

титуляр на Разрешително № ............. / .........г.  за водовземане от минерални  води


ДЕКЛАРИРАМ


за периода от 01.януари до 31.декември......... година

дължимата такса за водовземане по разрешителното е ............. лв. (Представлява сбор от сумите, дължими за всяка една отделна цел на използване на водата)


Определена както следва:        Т = Е х Wразр. = ............ лв/год

 

Размера на дължимата такса е определен въз основа на следните данни:


 

Цел на водовземането

Е

Единичен размер

на таксата по

чл. 7 от Тарифата

W

Действително отнет годишен воден обем

 

По измервателно устройство №

Wразр.

Разрешен годишен

воден обем

 

лв./куб.м.

куб.м

номер

куб.м

.........

.........

........

Водомер №....

.......


 

Забележка: всеки ред се попълва с единичния размер на таксата и разрешените количества за всяка отделна цел за използване на минералната вода.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за отразени неверни данни в настоящата декларация.


Дата:.................................                                                  Подпис:......................................................

                                                                                                                        (име и длъжност)

Забележки:

1. В случаите, в които титулярят на разрешителното се представлява от повече от едно лице, които упражняват представителната власт само заедно, а не и поотделно, декларацията се попълва и подава от лицата, които заедно представляват титуляря.

2. При изчисляване на таксата съгласно чл. 6 от Тарифата за таксите за водовземане приета с Решение на Общински съвет (Тарифата) се прилага следната формула:

Т = E x Wразр., където:

Т - годишен размер на таксата в лв;

E - единичен размер на таксата по чл.7 от Тарифата в лв/куб.м;

Wразр. - размер на разрешения годишен воден обем за минерална вода в куб.м.

3. Когато с едно разрешително са определени няколко цели на водовземане и не са монтирани отговарящи на изискванията измервателни устройства за измерване на ползваните количества за отделните цели или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели, таксата се определя върху общото използвано количество и тази от разрешените цели на водовземането с най-висок единичен размер.

4. При неизправности на измервателното устройство и/или превишаване на разрешените годишни количества, при изчисляването се прилага чл.8 и 9 на Тарифата, за корекция с коефициент 1.5 .