СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Балчик Ви уведомява за изготвен  проект на П Р А В И Л Н И К финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик. Проекта на правилник е предложение на Председателя на общински съвет - Балчик.

В 30/тридесет/ - дневен срок, считано от 21.01.2020 година, датата на  публикуване на настоящото съобщение и от обявяването му на интернет страницата на Община Балчик: www.balchik.bg, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др. можете да представите Вашите такива по проект на П Р А В И Л Н И К финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик, до 22.02.2020 г., на e- mail: obsbalchik@gmail.com, или в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 часа, до 16.30 часа на Община Балчик на адрес: п.к. 9600, гр. Балчик, обл. Добрич, пл. „21 -ви септември" No 6. 

Приемане на настоящия П Р А В И Л Н И К финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик, е основано на следните,


МОТИВИ

1.  Причини, които налагат приемането на правилника:

В последните години се наблюдава тенденция на отрицателен демографски прираст в нашата страна и неотменно първо място по ниска раждаемост на глава на населението по всички статистики в сравнение с други страни в Европа и света. Тревожен факт е снижаването на възрастовата граница сред жените, които не могат да родят свое дете по естествен биологичен път. Усилията на държавата не са достатъчни за справянето с безплодието, затова все повече общини в България основават общински фондове за инвитро оплождане. Високите цени на лекарствата, манипулациите и все още ниската ефективност на процедурите не позволяват на много двойки да имат свое бебе. Това налага търсенето на финансови средства за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми.

През 2009г. с Постановление на Министерски съвет № 25 е създаден държавен Център за асистирана репродукция, чрез който от 2018 г. вече се финансират до 4 ин витро процедури на свежи ембриони и 4 трансфера на размразени ембриони на едно лице. Държавата финансира нуждаещите се за инвитро процедура, които отговарят на определени критерии, като покрива разходите за лекарствата и самата процедура, както и донорските ин витро програми, съпътстващи оперативни лечения - лапароскопии, операции, скъпоструващи медикаментозни процедури, изследвания. Не малка част от кандидатите нямат възможност да се възползват от центъра за асистирана репродукция, по една или друга причина, или се нуждаят от друг тип изследвания или лечение. Други двойки вече са изчерпали четирите възможностите за финансиране от държавата, без да са сбъднали мечтата си да имат свое бебе.

След проведени срещи и проучвания със семейства от общината, които имат репродуктивни проблеми се установи, че през изминалите години има семейства, които вече са сбъднали мечтата и да станат родители, но има данни и за семейства, които продължават да водят борба за сдобиване с дете.

Първостепенна грижа на всяка социалноотговорна община, е да обърне внимание на хората с репродуктивни проблеми и да им подаде ръка. Защото, няма по-голямо щастие от това да бъдеш родител.

Критериите за избор на двойки, семейства и лица, както и процедурата за финансово подпомагане се уреждат чрез предложеният проект на правилник.

Настоящият проект на Правилник е съобразен със Закона за местното самоуправление и местната администрация, и има отношение към Закона за здравето, Наредба на Министъра на здравеопазването № 28 от 20 юни 2007г. за дейности по асистирана репродукция и Наредба на Министъра на здравеопазването № 16/25.04.2007г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Досега Общински съвет Балчик не е приемал Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Балчик.

2.  Цели, които се поставят, с приемането на правилника:

С приемането на правилника се цели да се създаде възможност за подпомагане на пациенти, жители на общината, ползващи методите по асистирана репродукция, с което ще се стимулира раждането на повече здрави бебета. Създаване на ясни и достъпни условия за ползване на средствата насочени към подпомагане лечението на репродуктивни заболявания и асистирана репродукция

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие, се гласуват всяка календарна година с бюджета на община Балчик. За първата календарна година от действието на правилника средствата следва да бъдат осигурени за сметка на компенсирана промяна в бюджета и с нарочно решение на Общинския съвет.

4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

С приемане на Правилника ще бъде осигурено финансово подпомагане на изследвания и процедури свързани с лечение на безплодие, което ще доведе до повишаване на раждаемостта на глава от населението в Общината. Спецификата на материята, предмет на регулиране с правилника не предполага финансови постъпления.

5. Анализ за съответствие на наредбата с правото на Европейския съюз

Целите, които си поставя настоящия проект съответстват на заложените цели в законодателството на Европейския съюз. В конкретния случай, доколкото става въпрос за изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, са приложими разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът за изменение на Наредбата е съобразен с Чл.7, ал. 1 и ал.2 от хартата „1.  Основните правомощия на органите на местно самоуправление се определят от Конституцията или от закона.  Независимо от това, тази разпоредба не е пречка за предоставянето на органите на местно самоуправление на правомощия за специфични цели в съответствие със закона.", и „2.  Органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или предоставен на друга власт.".  Проектът на Правилник не противоречи на правото на Европейския съюз.


 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този правилник се определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик, със средства, предвидени в Бюджета на Община Балчик.

Чл.2. Средствата, предвидени за финансовото подпомагане на процедурите се гласуват всяка календарна година с Бюджета на Община Балчик, по предложение на кмета на Община Балчик или определената Комисия по този правилник.

Чл.3. (1) Със средства, предвидени в Бюджета на Община Балчик, се финансират лица, страдащи от безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ''ин витро оплождане", при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

2. Ендометриоза, засягаща анексите и свързана с безплодието.

3.Тубарен стерилитет при жената (МКБ - Х : N 97.1), доказан лапароскопски:

а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени)

б) едностранна липса на маточна тръба с контралатерална непроходимост или стеноза

в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация)

г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза

д) двустранна интерстициална или истмична стеноза

е) състояние след пластика на маточните тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация поради LUFS.

5. Стерилитет свързан с мъжки фактор (МКБ - Х : N 97.4)

(2) Със средствата предвидени в Бюджета на Община Балчик се финансират:

1. Контролирана oвариална хиперстимулация (КОХС) с един или повече от един от следните лекарствени продукти (по групи):

а) аналози на гонадолибералина (агонисти или антагонисти)

б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни)

в) други (за лутеална поддръжака) - стероиди и/или хорионгонадотропин

2. АРТ методи (ин витро методики):

а) фоликулна пункция под ехографски контрол

б) класическо ин витро оплождане

в) оплождане чрез ICSI

г) ембриотрансфер

д) инсеминации от партньора или дарител

е) ин витро матурация

ж) тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TeSE, PISA, MISA)

з) контрол на стимулационния процес чрез ехографски и хормонални изследвания.

3. подготовка за стимулационния процес чрез операции за жената и/или мъжа

4. консултации и прегледи при специалисти по акушерство и генекология и тесни специалисти работещи в областта на репродуктивното здраве, медицинска генетика, имунология, урология, андрология и други подобни специалисти.

 

(3) Със средствата, предвидени в Бюджета на Община Балчик, се финансират и следните изследвания:

1.  спермален анализ

2.  изследване за трансмисивни инфекции

3.  хормонални - преди КОХС

4.  други специфични изследвания (генетични, имунологични и др.)

5.  ембриоредукция

6. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS)

7.  овоцитна донация

8.  ембриодонация

9.  GIFT, ZIFT и други подобни

(4) Лекарствените продукти, финансирани със средства по този Правилник следва да са включени в позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл.207, ал 1, т. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

ГЛАВА ВТОРА

КРИТЕРИЙ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА APT.

ДОКУМЕНТИ ПОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С APT ПРОЦЕДУРИ

 

Чл. 4. Кандидатите за финансово подпомагане на дейности по асистирана репродукция за лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на APT, трябва да отговарят на следните критерии:

1. Да са български граждани, притежаващи адресна регистрация/постоянен и/или настоящ адрес/ в Община Балчик и жители на Община Балчик през последните три години.

2. Да нямат задължение към Община Балчик и данъчни задължения към държавата.

3. Да са здравно осигурени.

4. Всеки от кандидатите трябва да е пълнолетен.

5. Да не са поставени под запрещение

6. Да са семейни двойки или двойки, регистрирани по смисъла на Семейния кодекс като фактическо съжителство.

7. /1/Да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите APT и по-конкретно IVF или ICSI. /2/Удостоверяването на изискването по ал. 1, се извършва с медицински документи: епикризи, етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники, с отразяване факта на лечението на пациентите при тях и извършените манипулации. При нужда, комисията може да изиска допълнителни удостоверения и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

8. Кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответстват на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерството на Здравеопазването.

Чл. 5. Кандидатите за финансово подпомагане на „ин-витро" процедури на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Балчик, със средства, предвидени в Бюджета на Общината, имат право да кандидатстват за един опит в рамките на една  календарна година.

Чл. 6. (1)Средствата, отпуснати на едно семейство/една двойка за финансово подпомагане, се определят индивидуално и са в размер до 3000 лв. на заявител за един опит.

(2)Всяка двойка има право на подпомагане до три опита.

(3) В рамките на една календарна година се финансират не повече от 5/пет/ семейства/двойки/.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.7 Необходими документи, представени към  заявление   по  образец, изготвен от определената с настоящия правилник комисия и се придружава от:

1. Копие от личната карта, заверено от заявителя с гриф „Вярно с оригинала".

2. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, заверено от заявителя с гриф „Вярно с оригинала", а за двойките във фактическо съжителство - с нарочна декларация.

3.  Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по образец.

4. Декларация от съпруга (партньора) на заявителката, че не е поставен под запрещение;

5. Декларация за съгласие за обработване, използване и съхранение на личните данни на заявителя от членовете на Комисията.

6.Документи, издадени от съответния орган, че лицата кандидатстващи за подпомагане, нямат задължения към Община Балчик  и публични задължения към Държавата;

7. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикация:

а) епикризи и/или етапни епикризи;

б) документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

в) документи за извършване на 2 или повече спермални анализа, последния, от които е извършен не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е със спермолоогия, оценена по критериите на Крюгер;

г) при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне 2 цикъла с ехографски разчитания и снимки.

д) при неизяснен стерилитет - документи, доказващи данни за безплодие в период от поне 2 години, лекувано чрез конвенционални методи, включително с реализирани поне 2 цикъла с вътрематочни инсеминации.

8. Оригинален разходно оправдателен документ (фактура) на името на заявителя, издадена не по-рано от една година от датата на подаденото заявление, от избраното лечебно заведение от заявителя, където е извършена процедурата. Заведението е необходимо да е получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал.1 от Закона за здравето и да има подписан договор за работа с център „Фонд за асистирана репродукция". Изключения правят оперативните намеси за които не е необходимо условието да бъдат извършени в горе споменатите заведения. На фактурите представени от двойките да се вписва брой, вид на медикамента и точната манипулация.

Чл. 8. Входираните искания за финансовото подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат от членовете на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и спорт към Общински съвет - Балчик. Председател на комисията по право е Председателят на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и спорт към Общински съвет - Балчик.

Чл.9. Комисията по този правилник има следните функции в изпълнение на правомощията си:

1. Разглежда, одобрява искания и изготвя предложения до Общински съвет - Балчик за финансово подпомагане на български граждани ( семейства и двойки), живущи на територията на Община Балчик, за извършване на дейности по асистирана репродукция или безплодие, лечимо преди всички с методите на APT и по-конкретно чрез ин-витро оплождане;

2. Дава методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства за асистирана репродукция, представени в Бюджет на Община Балчик по предложение на комисията към Общински съвет - Балчик;

3. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Чл. 10. Комисията обявява решението на Общински съвет  - Балчик за финансово подпомагане на процедури ин - витро на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Балчик,  критериите, срока и мястото за прием на документите на интернет страницата на Община Балчик, в деловодството на Общинският съвет - Балчик и на информационното табло в сградата на Община Балчик

Чл. 11. Председателят на комисията, обявява в сайта на Община Балчик и деловодството на Общински съвет - Балчик часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от 1 месец от изтичане на срока за прием на документи.

Чл. 12. (1) Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) На заседанията на комисията по този правилник присъстват само членовете на комисията, общински съветници, както и поканените външни експерти и медицински специалисти.

(3) Становищата за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се взимат с мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.

Чл. 13. (1) Решенията на комисията по чл. 8 се взимат в съответствие със становище на лекарска-консултативна комисия/ЛКК/, на лечебно заведение на територията на община Балчик, чийто състав се допълва при необходимост с  медицински специалист, с призната специалност „Акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета.

 (2) В състава на ЛКК по предходната алинея се включват при необходимост и други специалисти по конкретни случаи.

(3) С цел подпомагане на дейността на комисията по чл.8, с право на съвещателен глас могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

Чл. 14. (1) За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2) Преписката се изготвя и представя на комисията от неин член, определен от Председателя на комисията.

Чл. 15.  Комисията има право да поиска допълнителна информация и уточнения по подадените документи при необходимост, за което уведомява кандидатите в 3 - дневен срок от  заседанията си, като има дава срок, не по-голям от месец да представят необходимата информация.

Чл. 16. Комисията  дава персонално становище по всяка преписка за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция  въз основа на комплексна оценка, което съдържа предложение за одобряване или неодобряване на заявителя и е изготвено за всеки конкретен случай.

Чл. 17. (1) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението по чл. 11, ал. 3 и резултатите от гласуването.

(2) Протоколът отразява персоналното становище, касаещо лицето, посочения адрес и размера на сумата, подлежаща на отпускане.

Чл. 18. Всеки заявител може да получи достъп до протокола на комисията и становището по неговата индивидуална преписка.

Чл. 19. След разглеждане на всички преписки и приключване на заседанията, комисията изготвя предложение до Общински съвет - Балчик със списък на одобрените кандидати и предложения за размера на отпуснатите суми.

Чл.20. (1) Списъкът на одобрените кандидати, както и размера на отпуснатите суми, се гласува от Общински съвет - Балчик след внесеното предложение, изготвено от Председателя на комисията.

(2) Взетите решения се обявяват на интернет страницата на Община Балчик, в Деловодството на Общинският съвет-Балчик и на информационното табло на Общинският съвет-Балчик по входящ номер на кандидата.

Чл.21. Одобрената парична сума се отпуска в рамките на съответната бюджетна година след влизане в сила на решението на Общински съвет - Балчик, с което се приема бюджетът на община Балчик, и след влизане в сила на конкретното решение на Общински съвет - Балчик.

Чл.22. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да предоставят информация на комисията като поставяне на основа за стратегическо проучване и данни.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл.23. Членовете на комисията по чл. 8 и комисията, и лицата по чл.13 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

 

Настоящият правилник  се приема с Решение ..../..../....../, Протокол № ..../............... г. на Общински съвет- Балчик

 

Председател на ОбС:

                                                                                                

Прикачени файлове: