• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 06.01.2020 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

"Изграждане на парк в гр. Балчик",

финансиран по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" чрез Административен договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01/2019г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик.

Общи параметри на проект - "Изграждане на парк в гр. Балчик", - Основни дейности по проекта са:

  • „Изпълнение на СМР за обект „Парк „Балик", УПИ I, кв. 157 гр. Балчик"

- Стоително- монтажни работи на стойност  292 485,80 лева с вкл. ДДС

  1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 292 485,80 лева.
  2. Начин на финансиране на проекта: МИГ -Балчик - Генерал Тошево - 243 738,17 лв. без ДДС.
  3. От стойността на СМР се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: 292 485,80 лева с включено ДДС - необходимото финансиране.
  4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.

- 292 485,80 лева с включено ДДС - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

  1.  Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
  1. Обсъждането ще се проведе на 14.01.2020г. /вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик    


Прикачени файлове: