публикувано на 27.12.2019 г.

ОБЩИНА БАЛЧИК

Проект  BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до

по-добра пригодност за заетост в Община Балчик"


ОБЯВЛЕНИЕ

На 23 декември 2019 г. се подписа Административен договор между Министерството на труда и социалната политика, Община Балчик и МИГ Балчик-Генерал Тошево за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектното предложение  BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик".

Проектът е свързан с предоставяне в дома на социалната услуга „Болногледач" и включва подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, както и за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове в семейството.

                Кандидатите, които желаят  да предоставят услугата  „Болногледач"  трябва да отговарят на следните условия:

-          Хора с увреждания, с право на работа

-          Икономически неактивни лица /„Неактивен" е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила /

-          Безработни лица

Кандидатите, които желаят да предоставят услугата „Болногледач" не трябва да са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване.

Заявления  за предоставяне на услугата „Болногледач"  ще се  приемат до 12.00 часа на 20 януари 2020 г. в Общинска администрация Балчик.