• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 19 декември 2019 година от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2019/2020 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предоставяне за временно и безвъзмездно право на ползване на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Варненска" № 2 на „Клуб на съюз на инвалидите".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Отказ от покупка на недвижим имот, предложен от собственика Константин Владимиров Костадинов, представляващ двуетажна жилищна сграда.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на предложение от Йордан Йорданов - ликвидатор на „Круни-95" АД гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска
собственост - автомобил Пежо„405" и Мицубиши „Галант" по баланса на
Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот № 02508.82.81, находящ се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков", с  площ 14.00 кв.м, за поставяне на поставяем обект за извършване търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ незастроен терен ПИ № 02508.76.9,  находящ се в град Балчик, с площ 15.00 кв.м, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност - продажба на пакетирани стоки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.51.194 по
кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Белите скали".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.1.236 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.51.244 по кад. карта
на гр. Балчик, вилна зона „Бели скали"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разглеждане на заявление от Костадин Александров Димитров за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.91 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от Невена Петрова - управител на „Аргус-94" ЕООД гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 18160.110.50 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Опрощаване на временен безлихвен заем отпуснат от бюджета на общината през 2016 г. на НЧ „Христо Смирненски" с. Сенокос във връзка е изготвянето на проект за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година по Подмярка 7.2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Избиране на общински съветник за представител в областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

20. Разни


 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик