• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 13 декември 2019 година (петък) от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Докладна за изменение на действащия Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вносител: Сияна Фудулова - общински съветник


2. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет - Балчик.

Вносител: Сияна Фудулова - общински съветник

3. Попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели на основание чл. 68е от Закона за съдебната власт в срок от един месец от постъпване на искането на Окръжен съд град Добрич.

Вносител: Галин Началников - член на Временната комисия, избрана с Решение № 4 от 07.11.2019 г. на ОбС Балчик.

4. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

5. Даване на съгласие председателят на Общински съвет Балчик да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

6. Определяне представител на Общински съвет Балчик в Областния съвет за развитие на Област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

7. Участие в извънредно заседание на общо събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич"
АД гр. Добрич, на 18.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Определяне броя на кметските наместници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик


 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик