публикувано на 22.11.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове

 

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕТО, СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО, ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2020 Г.


На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30 дневен срок, считано от 22.11.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия проект.

На основание на чл.66, ал.1 от Административно процесуалния кодекс проекта е публикуван на интернет страницата на Община Балчик на 22.11.2019 г., обявен е и на информационното табло на общината.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината mayor@balchik.bg и на фронт-офиса в сградата на Община Балчик.

 

  ПОКАНА

По чл.26., ал.2 от Закона за нормативните актове

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,


       Представям на Вашето внимание проект за План-сметка на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2020  година.

Каня Ви на 29.11.2019 г. от 15.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ДОКЛАД


             ОТНОСНО: Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2020  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, публикувани на  интернет страницата на Община Балчик на основание чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ в срока по чл.69, ал.2 от АПК.


            Господин Председател,

В съответствие с разпоредбите на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.14,ал.1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик Общинския съвет следва да одобри План-сметка на разходите за дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване за 2020г.


Предлагам на Вашето внимание за одобряване План-сметка за 2020 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

-          Осигуряване на съдове за битови отпадъци- контейнери, кофи и др.;

-          Сметосъбиране и сметоизвозване;

-          Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация и обезвреждане на отпадъци

-          Почистване на териториите за обществено ползване.

Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик, и натрупаните  средства от обезпечения и отчисления по ЗУО. Прогнозния размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2020 г., е в размер на 3 200 000лв.През 2020 г., Община Балчик  ще поиска освобождаването  на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер на 708 020 хил.лева, които се явяват друг вид приход.

Общо планирани приходи през 2020г., са в размер на 3 908 020 лева.

Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл.66 от ЗМДТ.


Предвид на това и на основание отчетените разходи за такса битови отпадъци за 2020г., предложените за всяка дейност за 2020 г. са 4 613 370.00 лв., разделени по видове, както следва:

1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл. 62, т. 1; -   1 851 000.00 лв.


2. За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2; - 1 952 663.00 лв.

3. За поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.   - 809 707.00 лв.


Източниците за финансиране са съответно приходи от такса битови отпадъци и други източници на финансиране - общински средства и приходи, различни от приходи от такса битови отпадъци.


Пълният размер по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл.8, ал.4 от ЗМДТ.


Предлагам за утвърждаване следното: 


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:


На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси.Р Е Ш И:


1.      Одобрява разходите за 2020 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 4 613 370.00 лв.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: