О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - БАЛЧИК


СЪОБЩЕНИЕ

Временната комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд Балчик, избрана с Решение № 4  по Протокол № 2 от 07.11.2019 г. удължава срока за подаване на заявления на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Балчик до 22 ноември 2019 г.

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в Община Балчик, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Балчик;

- имат завършено най - малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

- не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

Необходими документи:

В срок до 22.11.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Балчик подават в секретариата на Общински съвет Балчик следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общински съвет Балчик да се обръщат за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


Приложения


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД БАЛЧИКЗАЯВЛЕНИЕ


Долуподписаният/та/................................................................................................

(собствено,     бащино,     фамилно )


притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от ....................................

на .................... г., ЕГН ................................

живущ на адрес:...........................................................................................................

.......................................................................................................................................

тел.................................................., e-mail: .....................................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Желая да бъда избран за съдебен заседател за Районен съд - Балчик. Прилагам документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт:

1. Подробна автобиография;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Балчик да се обръща за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
град ....................................

дата: ...................................                                      Декларатор: .........................
ДЕКЛАРАЦИЯ


за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВДолуподписаният/та/................................................................................

(собствено,     бащино,     фамилно )


притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от .............................

на .................... г., ЕГН ................................

живущ на адрес:....................................................................................................

................................................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Не съм съдебен заседател в друг съд;

2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който съм избран;

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм избран.Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни данни.


град ....................................

дата: ...................................                                      Декларатор: .........................

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ


Долуподписаният/та/................................................................................................

(собствено,     бащино,     фамилно )


притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от ....................................

на .................... г., ЕГН ................................

живущ на адрес:...........................................................................................................

.......................................................................................................................................

тел.................................................., e-mail: ..................................... 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ при Районен съд - Балчик.
град ....................................

дата: ...................................                                      Декларатор: .........................