• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А


 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 07 ноември 2019 година от 09.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

2. Избор на временна комисия по набиране на документи за избиране на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик