• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 16.10.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 1222

гр. Балчик,16.10.2019г.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1т.14 от ЗМСМА и чл. 99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия в състав:

            Председател: Марияна Ангелова - секретар на община Балчик

            Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ"ГРАО" Добрич

                                   Инж. Надежда Михайлова - мл. експерт в областна администрация Добрич

                                   Деспа Илиева - началник отдел „ГРАО"

                                   мл. експерт Ивайло Васков - полицейски инспектор ТО при РУ-Албена

            Комисията да преразгледа подадената молба от Йорданка Василева Йорданова от с. Кранево от 09.10.2019 г. в съответствие с чл.99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 18.10.2019 г. от 10.00 часа в залата на община Балчик.

            Във връзка с извършване на проверката по чл.99б, ал.1от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР Балчик на основание чл.140а, ал.2 от &9 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

            Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.


Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик