• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед№1180/01.10.2019г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост представляващ поземлен имот № 02508.82.2 по кадастрална карта на град Балчик, актуван с АОС № 217/22.02.1999г - помещение за промишлени стоки с площ 16.00 кв.м , находащо се на 1-ви етаж на " МЦ І" ЕООД.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за извършване на търговска дейност- продажба на промишлени стоки.

1. Начална годишна наемна цена: 524.16 лв. / петстотин двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС; стъпката за наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

2. Срок на договора: 5 / пет/ години;

3. До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

3.2. да нямат публични задължения;

4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 10.10.2019г. до 14.30 часа на 24.10.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 24.10.2019г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 24.10.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

 8.Търгът ще се проведе на 28.10.2019г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Андриана Иванова -

гл.специалист наеми  0579 7 10 54