• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 01.10.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 1176

гр. Балчик, 01.10.2019г.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.14 от ЗМСМА и чл. 99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

            Комисия в състав:

            Председател: Марияна Ангелова - секретар на община Балчик

            Членове:  Павлета Костова - ръководител на ТЗ"ГРАО" Добрич

инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в областна администрация Добрич

Росица Борисова - старши юрисконсулт в областна администрация Добрич

Деспа Илиева - началник отдел „ГРАО"

инсп. Станимир Стоев - полицейски инспектор ТО при РУ-Албена

Комисията да преразгледа допълнително подадената жалба от Ивелин Пейчев Ройдев от с. Кранево в Областна администрация от 18.09.2019 г. в съответствие с чл.99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 03.10.2019 г. от 10.00 часа в залата на община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл.99б, ал.1 от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР Балчик на основание чл.140а, ал.2 от &9 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик