• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано 30.08.2019 г.

З  А П О В Е Д

№1033

гр. Балчик, 30.08.2019 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 и ал.4  от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври  2019г. в община Балчик


О Б Р А З У В А М  :


1.  35 /тридесет и пет/  ИЗБИРАТЕЛНИ  СЕКЦИИ за произвеждането на избори за общински съветници и кметове  на 27.10.2019г. съгласно приложение №1, и техния обхват по приложение №2, които са неразделна част от  настоящата заповед.


2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:

1. 080300001 - гр. Балчик пл."Кап. Георги Радков" № 1

2. 080300002 - гр. Балчик, ул."Дионисополис" № 3

3. 080300003 - гр. Балчик, ул."Страцин" № 6

4. 080300004 - гр. Балчик, ул."Черно море" № 40

5. 080300005 - гр. Балчик, ул."Черно море" № 40

6. 080300006 - гр. Балчик, ул."Христо Ботев" № 6

7. 080300007 - гр. Балчик, ул."Средна гора" № 73

8. 080300008 - гр. Балчик, ул."Арда" № 5

9. 080300009 - гр. Балчик, ул."Ген.Колев" № 2

10. 080300010 - гр. Балчик, ул."Ген. Колев" № 2

11. 080300011 - гр. Балчик, ул."Дунав" № 16

12. 080300012 - гр. Балчик, ул."Варненска" 2

13. 080300013 - гр. Балчик, ул."Дунав" № 16

14. 080300014 - гр. Балчик, ул."Люлин" № 1

15. 080300015 - гр. Балчик, ул."Д - р Зл.Петков" № 34 - Районна болница

16. 080300016 - с. Безводица, ул."Девета" № 7

17. 080300017 - с. Бобовец, ул."Първа" № 6

18. 080300018 - с .Гурково, ул."Възход" № 1 / +с. Брястово/

19. 080300019 - с. Дропла, ул."Стара планина" № 3

20. 080300020 - с .Дъбрава, ул."Първа" № 22

21. 080300021 - с. Змеево , ул."Искър" № 38

22. 080300022 - с. Кранево, ул."Черно море" № 7Б 

23. 080300023 - с. Кремена, ул."Първа" № 13

24. 080300024 - с. Ляхово , ул."Първа" № 14

25. 080300025 - с. Царичино, ул."Девета" № 31

26. 080300026 - с. Оброчище, ул."Мусала" № 1/+КК"Албена"/

27. 080300027 - с. Оброчище, ул."Мусала" № 1

28. 080300028 - с. Рогачево, ул."Лозар" № 22

29. 080300029 - с. Преспа, ул."Седма" № 12

30. 080300030 - с. Сенокос, ул."Девети септември" № 53 + с. Карвуна

31. 080300032 - с. Соколово, ул."Кирил и Методий" № 57

32. 080300033 - с. Стражица, ул."Четвърта" № 5

33. 080300034 - с. Тригорци, ул."Втора" № 14

34. 080300035 - с. Храброво, ул."Първа" № 13

35. 080300036 - с. Църква , ул."Втора" № 5А


2.  Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Балчик, а копия от нея да се предостави на ОИК - Балчик, ТЗ"ГРАО" Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Ангелова-Секретар на Община Балчик.

                

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик