• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети във връзка с предизборната кампания по образец на вестник Балчик

Решение на ЦИК №1092/10.09.2019 г. за назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Решение на ОИК №21/12.09.2019 г. за разпределяне членовете на СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик

Заповед №1084/09.09.2019 г. - цени на публикации в общински вестник "Балчик" по време на Местни избори 2019 г.


 

Официална страница на Общинска избирателна комисия (ОИК) в община Балчик


--------

Условия за гла­су­ва­не на из­би­ра­те­ли с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.,

За избиратели с физически увреждания са определени следните избирателни секции с рампи, които са най подходящите места за гласуване на хора с увреждания:

СИК № 1 -ТИЦ- Мелницата

СИК № 9 - детска ясла ЖК "Балик"

СИК №14 - Ч-ще „Васил Левски"

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират, че няма да гласуват на друго място в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.,

За хо­ра­та, ну­ж­да­е­щи се от по­мощ за прид­ви­ж­ва­не до из­би­ра­тел­ни­те се­к­ции от гр. Бал­чик, в де­ня на из­бо­рите е оси­гу­рен де­жу­рен ав­то­мо­бил. Ну­ж­да­е­щи­те се ще мо­гат до по­да­ват за­я­в­ки от 7.00 до 19.00 часа на де­жур­ни те­ле­фо­ни: 057971055 и 057971071 в от­дел "ГРАО" в Об­щи­на­та. Прилага се документ от ТЕЛК/НЕЛК.

----

публикувано на 11.10.2019 г.

ДО
П
АРТИЯ ГЕРБ
КОАЛИЦИЯ БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ
П
АРТИЯ ДПС
КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ
ПАРТИЯ ВОЛЯ

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ "

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, съгласно Решение № 935-МИ от 02.09.2019г., Кмета на община Балчик Ви кани на 14.10.2019 г. (понеделник) от 10.00 часа в заседателната зала на община Балчик на консултации за определяне състава на подвижна СИК, която ще обслужва подвижна избирателна кутия.

----

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НАПОМНЯМЕ Ви, че изборна секция № 001 (пенсионерски клуб ул."Черно море") е преместена в Туристически информационен център (Мелницата) на ул. "Капитан Георги Радков" № 1, на първия етаж.

---

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изтичането на срока за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес Ви уведомяваме, че община Балчик, отдел "ГРАО" ще приема заявления  и на 12.10.2019 г. (събота) от 8.00 до 17.30 часа.

----

Община Балчик осигурява информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите, на безплатен телефон 080013717 (само за избиратели от Община Балчик)

----

публикувано на 18.09.2019 г.

На 13 септември 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1077 от 04.09.2019 г. на Кмета на Община Балчик. Те са публикувани и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 7-МИ). Срокът е до 19.10.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 10-МИ). Срокът е до 25.10.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящ адрес, може да подаде заявление за това (Приложение № 13-МИ) - условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден - 26.04.2019 г. Срокът за подаване на заявление е до 12.10.2019 г.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление през интернет страницата на общината, когато постоянният адрес е в град Балчик и населените места от общината регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Балчик или населеното място, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес, като условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена също най-малко 6 месеца преди изборния ден - 26.04.2019 г. (Приложение № 13-МИ).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.

Община Балчик, отдел „ГРАО"

----

публикувано на 23.08.2019 г.

Уважаеми съграждани,

Съгласно &153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента /16 юли 2019г./ за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България:

 с. Безводица
 с. Сенокос
 с. Соколово
 с. Стражица
 с. Гурково
 с. Ляхово
 с. Оброчище
 с. Кранево


ИНФОРМАЦИЯ:

- Официална страница на Общинска избирателна комисия в община Балчик

- Решение № 649-МИ/22.08.2019 г. за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Балчик 

- Хронограма за (Местни избори 2019)

- Указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

- Определяне на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

- Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.