• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 06.08.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че e изработен Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: "Дълбоководно заустване след ПСОВ "Албена", на територията на териториалните води на Република България, граничещи с община Балчик.

Проекта се намира в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" , община Балчик.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към община Балчик.