• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано на 15.07.2019 г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА
ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура" ,

финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. чрез Договор за БФП №45764/29.03.2019 г. и Споразумение за партньорство от 05.02.1019 г.

Общи параметри на проект -  «Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура» - Основни дейности по проекта са:

 • Рехабилитация на общински път DOB 1149 - /1-9, Каварна- Балчик- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата - Балчик - Албена / 1-9 / от км 4+500 при граница община Каварна до км 10+020 при кръстовище с път 11-27 в град Балчик - l=5 520м и на общински път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик) - к.к. Тузлата- /DOB 1149/" от км 2+170 до 4+083 - L=1 913 м
 • Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик, включваща: участък от улица „Приморска" от ОТ77 до ОТ118, L=400 м; обръщач за автобуси на ул. „Приморска", F=1 400 м2; кръстовище между улиците „Приморска" и „Черно море"; участък от ул. „Черно море" ОТ37 до ОТ308, L=790 м."
 • Закупуване на специализирана техника;

- Стоително- монтажни работи на стойност  5 027 830,68 лева с вкл. ДДС

- Специализирана техника на стойност  733 424,00 с вкл. ДДС

 1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 6 971 441,78  лева..
 2. Начин на финансиране на проекта: Европейско финансиране - 5 925 725, 51 лв. с ДДСНационално съфинансиране:  906 217,71  лв., с ДДС и собствен принос на Община Балчик : 139 498,55  лв. с ДДС .
 3. От сбора на стойностите на строително-монтажните работи и специализираната техника се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД:  5 761 254,68 лева с включено ДДС - необходимото финансиране.
 4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.

        - 5 761 254,68 - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

 1.  Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
 1. Обсъждането ще се проведе на 22.07.2019г. /понеделникк/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик    

Прикачени файлове: