• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; .,  Решения № 476/29.11.2018, № 593/13.06.2019 г., № 594/13.06.2019 г., 592/13.06.2019 г., 590/13.06.2019 г., 591/13.06.2019 г.  на Общински съвет Балчик.  и във връзка със Заповед  №771/04.07.2019 г. на Кмета на Община Балчик.                                  

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:                                                                 

1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХХІІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.303 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 439.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 658.00 лева  /девет хиляди шестстотин петдесет и осем лева/ без ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ Х, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.290 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 437.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 614.00 лева  /девет хиляди шестстотит и четиринадесет лева/ без ДДС.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.288 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 438.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 636.00 лева  /девет хиляди шестстотит тридесет и шест лева/ без ДДС.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІХ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.289 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 446.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 812.00 лева  /девет хиляди осемстотин и дванадесет  лева/ без ДДС.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІV, кв. 2046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.229 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 429.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 438.00 лева  /девет хиляди четиристотин тридесет и осем лева/ без ДДС.

6. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 2046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.230 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 313.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 6 886.00 лева  /шест хиляди осемстотин осемдесет и шест лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 30.07.2019 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 15.07.2019 г. до 29.07.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 29.07.2019 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  29.07.2019 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева