• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълни проект „Заедно можем" по процедура BG05М20Р001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

Целта  на  проекта  бе  да  бъдат  създадени  условия  за  подпомогне  децата  от  етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи, и от семейства, търсещи или получили международна закрила, да се изградят  като пълноценни граждани, и за успешната им професионална, социална и личностна реализация, чрез:

- подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;

- допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;

- повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;

- взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

- включване на родителите във възпитателния процес;

- създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;

- засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);

- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Обща стойност на проекта - 445 093.80. Срок на изпълнение - 24 месеца - 1.11. 2016 - 31.10.2018 г.