• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 562/09.05.2019 г. и Решение 563/09.05.2019 г. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 620/10.06.2019 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:                                                                 

1.Земеделска земя - изоставена орна, седма категория с идентификатор              № 78639.16.18 по кадастралната карта на село Църква, местност „Чанлъка" с площ         3 315.00 (три хиляди триста и петнадесет метра квадратни), при начална цена за провеждане на търга 3 560.00 лева (три хиляди петстотин и шестдесет лева)

2.Земеделска земя - лозе, седма категория с идентификатор № 78639.16.61 по кадастралната карта на село Църква, местност „Старите лозя" с площ 4 119.00 (четири хиляди сто и деветнадесет метра квадратни), при начална цена за провеждане на търга 4 424.00 лева (четири хиляди четиристотин двадесет и четири лева)

Търгът ще се проведе на 02.07.2019 г. от 10.30 ч. в залата на ОбА - Балчик в  сградата на пл. "21 септември"  № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 17.06.2019 г. до 01.07.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 01.07.2019 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  01.07.2019 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева