• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич"

Препис-извлечение!ПРОТОКОЛ 

№ 8

от проведено Общо събрание на

Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" на 31 май 2019 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Предложение на Кмета на Община Добрич за освобождаване на средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за проучване и изготвяне на комплексен доклад относно възможностите за заустване на пречистени инфилтрационни води от регионално депо Стожер в повърхностен воден обект.

След разискванията Общото събрание прие следното


РЕШЕНИЕ № 1:

Регионално управление на отпадъците - Добрич" дава съгласие Община Добрич да сключи договор с изпълнител и да предприеме необходимите действия за освобождаване на средства в размер на 24 000 лв. (с включен ДДС) от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за „Проучване и изготвяне на комплексен доклад относно възможностите за заустване на пречистени инфилтрационни води от регионално депо Стожер в повърхностен воден обект.

ГЛАСУВАЛИ: 8 „за", 0 „против", 0 „въздържали се"


(п)


ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА

ОТПАДЪЦИТЕ - ДОБРИЧ",

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 


Вярно с оригинала!