О Б Щ И Н А   Б А Л Ч И К

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 година

(приет с Решение № 554 по Протокол № 39 от 09.05.2019 г)

Реф. №

Дейност

Отговорна организация

Времеви период

Източник на финансиране

Специфична цел 1.1. Повишаване на обхвата на децата от етническите малцинства в предучилищното и началното образование

Д.1.1

Извършване на основни ремонти, разширение и облагородяване на дворовете на детските градини и ЦПЛР - ОДК Балчик

Община Балчик

2019

Общински бюджет, ДБ

Д.1.2


Насърчаване на отговорно родителско отношение към образователната интеграция и отработване на конкретни умения и отношения чрез съвместни форми в ДГ и училище

Училища, ДГ

2019

Бюджети на ДГ и училища

Д.1.3

Подготовка на деца в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноцено включване в образователния процес чрез допълнителни занимания с децата и пълен обхват още от 3-годишна възраст в ДГ

Община Балчик

Училища, ДГ

2019 г.

Бюджети ДГ

Д.1.4

Адаптиране на програми и провеждане на подходящи обучителни форми в детските градини по превенция на насилието

ДГ

2019 г.

Бюджети ДГ

Д.1.5

Активизиране на родители на деца и ученици от етническите малцинствени групи в училищните настоятелства и/или обществени съвети

Училища, ДГ

2019 г.

неприложимо

Д.1.6

Активизиране на всички заитересовани страни и ангажирани институции за ефективни действия по изпълнение на Координационния механизъм за обхват на подлежащите за задължително предучилищно и училищно обучение.

Община Балчик, училища, ДГ

2019 г.

НП "Заедно за всяко дете"

Специфична цел 1.2.Намаляване до минимум на отпадналите ученици в основната степен на образование

Д.1.6

Включване на училищата и детските градини в проекти на МОН за деца от рискови групи

Училища и ДГ

2019 - 2020 г.

ОПНОИР

Д.1.7

Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на родителите от етнически малцинства относно ползите от основното образование за намаляване на отпадането на децата в училищата

Община Балчик, НПО, Училища, ДГ

2019

Делегирани бюджети

Д.1.8

Стимулиране включването на ученици от уязвими етнически малцинства в Общинския ученически парламент, в клубове по интереси и в групи към ЦПЛР - ОДК

Община Балчик, училища

постоянен

неприложимо

Д.1.9

Реинтегриране на отпадналите ученици чрез предоставяне на възможности за самостоятелно, вечерно обучение и алтернативни форми на извънкласни форми на обучение

училища

2019 г.

Делегирани бюджети

Специфична цел 1.3 Обучение и ограмотяване на неграмотни и малограмотни представители на етническите малцинства с цел интегрирането им на пазара на труда

Д.1.10

Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на квалификацията и достъпа до заетост на ромите по проекти и програми, съвместно с „Бюро по труда" и др.

Община Балчик

2019 г.

ОПРЧР

Специфична цел 1.4. Подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда

Д.1.11

Повишаване квалификацията на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда за превенция за отпадане на деца от училище

училища, ДГ, НПО

постоянен

ОПРЧР, ОПНОИР

Д.1.12

Повишаване на капацитета на училищните екипи за разработване и изпълнение на проектни предложения

училища, НПО

2019 г.

ОПРЧР, ЕФ

Д.1.13

Повишаване на капацитета на училищните екипи за прилагане на добри практики за провеждане на извънучилищни и извънкласни дейности за обхващане и стимулиране на деца от етническите малцинства за образователна интеграция

училища, ДГ, НПО

постоянен

ОПРЧР, ОПНОИР

Специфична цел 2.1. Осигуряване на условия за адекватна и равнопоставена медицинска помощ и здравна профилактика на представителите на всички етноси в община Балчик

Д.2.1

Осъществяване на профилактични прегледи, имунизации и диагностика с мобилни кабинети в населени места с компактно население от етническите малцинства

Община Балчик, РЗИ,

постоянен

ЕФ, НФ

Д.2.2

Организиране на разяснителни кампании пред родители относно важността за регистриране на деца при личен лекар

Община Балчик, ОПЛ

2019

ЕФ, РБ

Специфична цел 2.2. Увеличаване на процента на здравно осигурените лица сред уязвимите етнически групи.

Д.2.3

Повишаване на информираността на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства относно правата и задълженията на пациентите и видовите медицински услуги

РЗИ, НПО

2019 г

РБ

Специфична цел 2.3. Повишаване на здравните знания и информираността на представителите на етническите малцинства. Обучение на здравни специалисти за работа в мултиетническа среда

Д.2.4

Повишаване на здравната култура чрез провеждане на разяснителни кампании

НПО

2019 г

ЕФ

Д.2.5

Назначаване и утвърждаване на здравен медиатор като координираща фигура между здравните институции и лицата от етническите групи

Община Балчик

2019 г

Общински бюджет, РБ

Специфична цел 2.4. Подобряване грижите за бременните жени, новородените и децата в предучилищна и училищна възраст

Д.2.6


Организиране на консултации, лектории и семинари в населени места с предимно ромско население по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейно палниране, начините на предпазване от сексулано предавани инфекции

НПО, РЗИ

2019 г

РБ, ЕФ

Специфична цел 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура на селата, кварталите и махалите, обитавани от компактно население на етническите малцинства

Д.3.2

Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа на градове и села, обитавани от компактно население на етнически малцинства

Община Балчик

2017 - 2020 г

ОПОС, ПРСР

Д.3.3

Рехабилитация на уличната мрежа

Община Балчик

2019 г

Общински бюджет, ПРСР

Д.3.4

Поддържане на сгради за обществено ползване - читалища, библиотеки

Община Балчик

постоянен

Общински бюджет, ПРСР

Д.3.5

Поддържане на обекти на социалната инфраструктура

Община Балчик

постоянен

Общински бюджет, ПРСР

Д.3.6

Обновяване и изграждане на зони за отдих и на детски площадки в селища с комапктно ромско население

Община Балчик

2018 - 2019 г

Общински бюджет, ПРСР

Специфична цел 3.2. Подобряване на жилищната условия на социално слаби ромски и други уязвими семейства.

Д.3.7

Стимулиране участието на лицата от етническите малцинства за подобряване на жилищните условия, подържане и хигиенизиране

НПО, РЗИ

постоянен

ЕФ

Специфична цел 3.3. Изграждане и рехабилитация на социални жилища

Д.3.9

Усъвършенстване на методиката с критерии за оценка за подбор на нуждаещите се лица от социални жилища

Община Балчик, НПО

2019 г

неприложимо

Д.3.10

Привличане на НПО и изявени лица от общността за изграждане на поведенчески модели за формиране на отношение на отговорен и добър стопанин при предоставяне на право на ползване на недвижим имот

НПО

постоянен

ЕФ

Специфична цел 4.1. Обучение и повишаване на квалификацията на безработни и ниско платени лица, представители на етническите малцинства

Д.4.1

Организиране на професионални обучителни курсове за безработни лица, представители на етническите малцинства, включително по традиционни за ромите занаяти

ДБТ, НПО, частен сектор

постоянен

ЕФ, ОПРЧР, частен сектор

Д.4.2

Организиране на квалификационни курсове за безработни с по-високо образование по компютърна грамотност, предприемачество, изготвяне на бизнес проекти, започване и стартиране на собствен бизнес, социални дейности и др.

ДБТ, Община Балчик, частен сектор

постоянен

ЕФ, ОПРЧР, частен сектор

Специфична цел 4.2. Мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от етнически малцинства

Д.4.3

Насърчаване на заетостта чрез включване на безработните лица от етнически малцинства в програми и мерки финансирани по Закона за насърчаване на заетостта и оперативните програми

ДБТ, НПО, частен сектор

2019 г

НФ, ОПРЧР, частен сектор

Д.4.4

Организиране на срещи, семинари и информационни кампании с цел мотивиране на неактивни и обезкуражени лица от етнически малцинства

НПО, Община Балчик

2017 - 2020 г

ЕФ

Специфична цел 4.3. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението от етническите групи

Д.4.6

Разкриване на изнесени работни места на бюрото по труда или консултативни приемни

ДБТ

постоянен

РБ

Д.4.8

Включване на лица от етническите групи в национални програми и мерки за заетост

ДБТ

2019 г

ЕФ

Д.4.9

Организиране и провеждане на информационни дни на «Отворените врати» за запознаване с възможности за кандидатстване по проекти за собствен бизнес

Община Балчик

2019 г

ЕФ

Специфична цел 5.1. Борба с дискриминацията, повишаване на осведомеността относно основните човешки права и правната култура на етническите малцинства

Д.5.1

Провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността относно права и правната култура на етническите малцинства

РПУ, Община Балчик, НПО

2019 г

ЕФ, РБ

Специфична цел 5.2. Осигуряване на условия за участие на етническите малцинства в процеса на вземане на решения при разработването и прилагането на местни интеграционни политики

Д.5.3

Стимулиране участието на структурите на гражданското общество, ангажирани с проблемите на ромското включване, в процеса на формиране, прилагане и мониторинг на интеграционите политики.

НПО

постоянен

ЕФ

Специфична цел 5.3. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда

Д.5.4

Популяризиране дейността на „Детско полицейско управление" от ОУ „Антим I" и СУ „Христо Ботев" в другите училища в общината за изграждане на положително отношение към полицейската работа и запознаване на децата от ромски произход с правата и задълженията им.

РПУ, ОУ училища

постоянен

Програма на МВР

Д.5.5

Осъществяване на ефективни действия срещу разпространението на наркотиците в ромските квартали и квартали със смесено население

Община Балчик, РПУ, НПО

2019 г

РБ

Д.5.6

Провеждане на подготвителни курсове за ромски младежи, желаещи да започнат работа в полицията: по български език, физическа подготовка и психологическа пригодност.

Община Балчик, училища

2018 - 2019 г

ЕФ, НФ

Специфична цел 5.4. Осъществяване на съвместни действия на полицията и ромската общност

Д.5.7

Провеждане на семинари, срещи в училищата за повишаване на осведомеността по въпросите за агресията сред подрастващите, наркоманията, тютюнопушенето, употреба на алкохол, домашното насилие и др.

Училища, НПО

2019 г

Делегирани бюджети

Специфична цел 5.5. Защита правата на ромската жена

Д.5.8

Образователни дейности срещу нарушаване правата на ромските жени в следствие на традиционни ромски практики за съжителство на съпружески начала с непълнолетни и злоупотреба с родителската власт

НПО, училища

2019 г

ЕФ

Д.5.9

Превенция по наболелите проблеми на ромската жена - ранните бракове и ранната раждаемост, изоставянето на децата в домовете за отглеждане, проституция и др.

РЗИ, НПО

2017 - 2020 г

ЕФ

Специфична цел 6.1. Съхранение и развитие на традиционните за всеки етнос - култура, творчество и обичаи. Равен достъп до обществения и културен живот на Общината

Д.6.1

Повишаване на капацитета на служителите на читалища за запазване, развитие и разпространяване на ромската култура - организиране на обучение на секретарите на читалища

Община Балчик, читалища

2019 г

ОПРЧР

Д.6.2

Подкрепа за разширяване на дейността на читалищата в райони със смесено етническо население

Читалища, НПО

постоянен

РБ

Д.6.3

Включване на мероприятия за отбелязване на специфични за етническите малцинства празници и традиционни чествания в културния календар на Община Балчик

Община Балчик

постоянен

ОБ

Д.6.4

Осигуряване на подкрепа на индивидуалното и групово участие на творци и изпълнители от етническите малцинства в национални конкурси и фестивали

Община Балчик, НПО

постоянен

ЕФ, ОБ

Специфична цел 6.2. Повишаване на осведомеността по отношение на ромите и тяхната култура.

Д.6.5

Организиране на обучения на служителите в администрацията за повишаване на капацитета им по отношение на културните ценности и обичаи на различните етнически малцинства

Община Балчик

2019 г

ЕФ

Специфична цел 6.3. Присъствие на малцинствените общности в медиите

Д.6.6

Разработване и разпространение на информационни материали, представящи културата и традициите на етническите малцинства

Община Балчик

2019 г

ЕФ