• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

2019 ГОДИНА

Годишният план за младежта в Община  Балчик определя стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора, планира младежката политика на местно ниво и се разработва в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 година. Младежката политика цели подобряване качеството на живот на младите хора от Община Балчик и на условията за успех на всеки от тях, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта за мобилизиране потенциала й като значим социален капитал.

 Общинският план, като документ за изпълнение на националната политика за младите хора е насочен към насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.

Специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта са:

1.      Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта.

2.      Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация.

3.      Дейности за организация на свободното време.

4.      Насърчаване на неформалното обучение.

5.      Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.

6.      Дейности за задържане и връщане на младежите на територията на Общината.

            Основните принципи за постигане на целите са посочени в Национална стратегия за младежта 2010-2020 г, които ще се използват в реализирането на дейностите в настоящата програма:

- Реализирането на  дейностите изискват съвместни усилия на всички отговорни субекти;

- Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с общинската и държавната политика за младежта;

            - При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти;

- Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата нормативна уредба.

            Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, средства от проекти и дарения.

Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

1.Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Балчик

Разположението на Община Балчик в Североизточна България и границата й с Черно море се оценява като благоприятно  от гледна точка на възможностите за нейното икономическо развитие. В общината са включени 21 населени места / 1 град и 20 села/ с население общо 21830 души. През последните години миграцията на населението в други населени места и в чужбина с цел работа бележи постоянство с изразена тенденция на покачване. Икономиката на общината се определя от отраслите: туризъм, селско стопанство, търговия и услуги.

За младежите, които са отпаднали от образованието, нямат придобита степен на професионална квалификация, възможностите им за  задържане на пазара на труда са ограничени.

Основната характеристика на младежката общност в община Балчик, както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите в национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в Националната стратегия, са присъщи и определящи поведението и житейската ориентация на младежите и от нашата община. Стремежът към независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината ни. През последните години се наблюдава засилване на желанието за емиграция особено сред по-ниско образованата част. Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от общата за страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България, а част от тях и в чужбина. Част от младите хора над 18 години проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина, те са преди всичко със средно образование и/ или без трудова квалификация.

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на интегриран многосекторен подход в изпълнението на плана, като Общината осъществява тясно сътрудничество с други сектори - образование, трудова заетост, социално включване, равнопоставеност на половете, здравеопазване, конкурентоспособност и др.


ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.

Стратегическа цел 1:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот и професионална реализация на младите хора в община Балчик.

-         Д 1: Използване на разнообразните програми и проекти на национално ниво за разкриване на нови работни места и кариерно развитие на младите хора;

-         Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, стимулиращи икономическата активност на младите хора;

-         Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март-април

Срещи с представители на средни училища за професионално насочване на седмокласниците.

Не

Училищата

Април

Състезание по информационни технологии

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

Май

Кулинарно състезание между професионалните паралелки в средните училища

Дарители

Община Балчик

Инер Уил

СУ „Хр. Ботев",

СУ „Хр. Смирненски"

Април - юни

Провеждане на срещи и сключване на договори  между училищата и работодателски организации за провеждане на дуално обучение и практика в реална среда

Делегирани бюджети

Училищата

Април-май

Посещение на 12-класници във висши училища от съседни области - Варна, Шумен и др.

Не

Дредните училища

 

Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот.

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;

Специфична цел 2:  Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни социални явления;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Февруари - март

Общински ученически игри

Общински бюджет

Община Балчик

Февруари - октомври

Информационни кампании, дискусии, лектории и др. за „Месец на трезвеността", „Ден без тютюнев дим", Ден на розовата фланелка и др.

Не

Училища

РЗИ

20-30 март

Кампания в училищата с участие на родители, на тема ,,Превенция на зависимости, сексуално поведение и здравословен начин на живот";

Дарители

Община Балчик

Инер Уил Балчик