• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълнява  проект  „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура" („Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure")  по, Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1. „Подобряване на планирането, развитието и координацията на транс-граничните транспортни системи за по-добро свързване към TEN-T (транс-европейски транспортни мрежи) транспортна мрежа", което е одобрено за финансиране с решение № 88 от 12.10.2018 г. на Мониторинговия комитет на Програмата.

Проектът се изпълнява съвместно с Община Мангалия - Румъния, като за Община Балчик се предвижда:

1. Рехабилитация на общински път DOB 1149 - /1-9, Каварна- Балчик- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата - Балчик - Албена / 1-9 / от км 4+500 при граница община Каварна до км 10+020 при кръстовище с път 11-27 в град Балчик - l=5 520м и на общински път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик) - к.к. Тузлата- /DOB 1149/" от км 2+170 до 4+083 - L=1 913 м

2. Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик, включваща: участък от улица „Приморска" от ОТ77 до ОТ118, L=400 м; обръщач за автобуси на ул. „Приморска", F=1 400 м2; кръстовище между  улиците „Приморска" и „Черно море"; участък от ул. „Черно море" ОТ37 до ОТ308, L=790 м."

 Общата стойност на проекта е 6 908 043,63  евро, от които 3 564 496,26 за изпълнение на дейностите в Община Балчик. ЕФРР /Европейски фонд за регионално развитие/ ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13%. Собственият принос на партньорите по проекта е 2%. (общо в размер на 141 052,00 евро, от които  71 325,57 евро - съфинансиране от Община Балчик).

Срокът на изпълнение е 36 месеца.