• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълнява проект „Изграждане на парк в гр. Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.108 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - МЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Паркът на град Балчик  ще бъде изграден в отреден за тази цел терен (в кв.157, УПИ I по плана на Балчик), разположен на юг от ж.к. "Балик". Той е с площ около 9600 кв.м. и с характерна форма - значителна дължина-около 160м с ширина варираща от 14 до 32 м. Основната задача на проекта е свързана с разработването на естетична и безопасна рекреативна среда с обособени функционални зони за отдих, обществени и културни изяви, детски игри и занимания. Обособените зони са: 1. ЗОНАТА НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА И КЪТ С ВОДЕН ЕФЕКТ е предназначена за деца от 3 до 12 години. Организира се в най-широката част на парка, в близост до жилищната зона в тази част на града. Площадката е оформена съгласно изискванията за изграждане на обекти с такъв характер. В нея са предвидени беседка и четири броя съоръжения, предлагащи  различен вид занимания на децата.  2. ЗОНАТА НА РОЗАРИУМА ще се разположи в южната част на парка.   3. ЗОНАТА НА ЦВЕТНАТА ГРАДИНА ще се оформи при един от основните входове на парка. В парка на няколко места ще се обособят и други площадки за спокоен отдих. Предвижда се и изграждане на осветление, площадково водоснабдяване и канализация.


УРН: 427164

Бюджет на проекта: 244 419,36 лева без ДДС

Срок на изпълнение: от 05.09.2019 г. до 30.06.2023 г.