• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Проект съвместно между общините Балчик, Каварна и Шабла. Дейностите по Проекта ще бъдат насочени към оказване на  подкрепа на хора с увреждания и хронични заболявания, и на възрастни хора, с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За целта за период от 12 месеца, за 106 лица от всички населени места на трите общини ще се организира предоставяне на услугата патронажна грижа, която ще включва здравни грижи, медицинско наблюдение и социална подкрепа в домашна среда. Нуждаещите се лица ще бъдат  консултирани и ще им бъде оказвана психологическа подкрепа. Включените в проекта лица от целевата група ще получават здравно-социални  услуги до 2 часа на ден.

Предоставящите социални услуги ще преминат обучение по единна програма, което ще гарантира унифицирано изпълнение на модела за подкрепа на лицата от целевата група.

По проекта ще бъдат закупени транспортни средства за общините Балчик и Каварна, с цел  извършване на мобилната работа, а община Шабла ще закупи обзавеждане и оборудване и извърши ремонт на помещение, свързано с изпълнението на дейностите по проекта.

Патронажната грижа в общините Балчик, Каварна и Шабла ще бъде  възложена на звено/дирекция в самата общинска администрация. За добрата организация по реализирането на Проекта с цел създаването на действащ модел за предоставяне на патронажна грижа, във всяка една от общините ще се създаде екип за неговото управление.

Ще бъдат изпълнени дейности по информация и комуникация, които  ще отговарят на условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Водещ партньор - Община Балчик


Договор № BG05M9OP001-2.040-0100-C02

Обща стойност на проекта: 287 428.64 лв.