• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На 08 май 2019 г. община Балчик стартира изпълнението на проект BG06RDNP001-7.007-0046 „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик" по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът се явява част от един по-мащабен технически проект за изграждане на спортна инфраструктура в общината, като на този етап ще се изгради мултифинкционална спортна площадка за волейбол и баскетбол. 

Игрището се изпълнява със стандартни размери, като волейболното игрище е вписано в баскетболното. Настилката ще бъде двуслойна, акрилатна. Подготвителните работи за полагането ѝ включват подравняване на терена и направата на армирана бетонова площадка, с комфортен за игра надлъжен наклон (не по голям от 0,05%), върху която ще се монтира изкуствената настилка. Водоотвеждане на дъждовните води ще се изпълни с линейни оттоци, отвеждащи водните количества повърхностно. Разчертаването на игралните полета ще се изпълни с контрастни цветове за различните видове спорт, съгласно приетите стандарти. Предвиденото оборудване е съобразено с възможността да се практикуват няколко вида спорт. Трайно монтирани ще са единствено съоръженията за игра на баскетбол, като металната конструкция с размери 100 х 100 е оптимизирана и по този начин заема по-малка площ. Волейболното съоръжение, състоящо се от алуминиеви колове с размери на профила 120 х 100 ще се монтира в предварително замонолитени „гилзи" в бетоновата настилка, което ще позволява тяхното лесно демонтиране и пренос при ангажимент за игра на баскетбол. Предпазната ограда ще се изпълни с метални колове с височина 4,00 м, комплектована с плетена оградна мрежа и входна врата за осигуряване на достъп. Осветителната уредба предвижда монтаж на осветителни LED прожектори с ниска консумация на ел. енергия.


УРН: 427164

Бюджет на проекта: 92 151,27 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца /до 08.05.2022 г./