• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Център за социална рехабилитация и интеграция                    (ЦСРИ)           Центърът предоставя услуги в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. ЦСРИ е форма на социална услуга, в която се извършват дейности в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

            Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот, общодостъпни и специализирани, превантивни, подкрепящи и възстановителни.

           Общодостъпни социални услуги:

-        Информиране и консултиране за реализиране на социални права и развиване на умения.

-        Превантивна общностна работа - работа в общността с цел превенция на рискове, преодоляване на стигми, възпитаване в толерантност и добротворство.

          Специализирани социални услуги:

-        Информиране и консултиране; информиране на родителите/лицата полагащи грижи за съответното заболяване, предоставяне на специализирана литература, информация за учебни заведения, институции и други.; даване на обратна връзка към родителите/семейството за работата със съответното дете/лице - обикновено това го прави всеки специалист, след провеждане на сесия, при нужда се провежда екипна среща с родител за обсъждане на работата с детето/лицето и постигнатите резултати.

-        Застъпничество и посредничество; осигуряване на достъп до различни услуги и информация, чрез свързване със специалисти, институции, масови училища и детски градини; предоставяне на информация за работата на ведомства и организации, насоки за контакти с тях, придружаване на срещи или участия в срещи на семейството с представители на тези ведомства и организации, съдействие за диагностициране и явяване пред ТЕЛК Комисия

-        Терапия и рехабилитация на деца и лица и техните семейства:

1)      Терапевтични сесии за развитие на базови умения за самообслужване, социални и  образователни умения; провеждат се от социален работник; целят развиване на: уменията и познавателните способности на потребителя, и повишаване възможностите за независим живот и социално включване.

2)      Логопедична терапия; сесиите се провеждат от логопед; цели развитие на  речеви и говорни умения, стимулиране на използването на речта; преодоляване на артикулационни нарушения.

3)      Психологическо консултиране; сесиите се провеждат от психолог; цели  преодоляване на различни проблеми;  работата се планира спрямо всяко конкретно дете/лице; психологът работи с детето/лицето и/или с неговите родители/семейство. Психологическата подкрепа се осъществява чрез индивидуални сесии, интерактивни занимания, сюжетно-ролеви игри, занимания подпомагащи развитието на интелектуалния потенциал и др., които са съобразени със състоянието и индивидуалните възможности на потребителите. Тя е насочена към подобряване емоционалното състояние с цел изграждане на стабилност и сигурност; подобряване и развитие на когнитивните процеси; повишаване на способността за саморазбиране и самовъзприемане; повишаване на самооценката; мотивиране, възстановяване на психическото равновесие и справяне със трудни житейски ситуации и др.

4)      Двигателна рехабилитация - услугата се предоставя на лица с двигателни затруднения, здравословни проблеми и временни увреждания (след травма). Извършва се от рехабилитатор, цели   подобряване на психомоторното и двигателното развитие; общоукрепваща гимнастика, упражнения за равновесие, упражнения с уреди, обучение в самостоятелно ходене, без чужда помощ.

-        Обучение за придобиване на умения: извършва се от трудотерапевт - целта на трудотерапията е чрез прилагане на двигателна активност под формата на трудова дейност да се постигне самостоятелност, улесняване участието в обществения живот, осмисляне на времето и развиване на естетическо чувство, придобиване на знания, умения и ориентири относно заобикалящата среда. Овладяват се битови, социални и други умения.

-        Обучение за придобиване на трудови умения: овладяват се, трудови умения, повишава се адаптивността и се развива увереността.

-        Свободно време, отдих и развлечение за потребители и техните семейства: дейността е свързана с отбелязване на национални и религиозни празници; честване на рождени дни и именни дни; излети сред природата; посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други; организиране на пикници и екскурзии и други, организиране на творчески ателиета и работилници.

За контакти:                                                     

Адрес: гр. Балчик, пл. „кап. Георги Радков" 1

Тел. за връзка: +359 889411247

E-mail: balchik2@sonikstart.eu

http://balchik2.sonikstart.eu/

https://www.sonikstart.eu/