• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Балчик предоставя услуги в подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване и развитие на социалните умения и подкрепа на самостоятелния начин на живот.

Грижа за здравето, интеграция и рехабилитация с цел подкрепа за лицата, ползватели на социалната услуга.

Рехабилитацията, която се предоставя в Центъра, е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност.

Рехабилитаторът на Центъра прилага различни методики при работата си, в зависимост от потребностите и отчетените дефицити.

В комплекса от упражнения, които се включват по време на рехабилитационните процедури, освен индивидуални упражнения за конкретната диагноза, се включват и общо укрепващи упражнения за всяко едно дете или възрастен.

Медицинското лице на Центъра следи за здравословното състояние на децата и възрастните по време на престоя им. При необходимост, ако се отчете влошено здравословно състояние или предпоставка за такова, родителите/роднините своевременно се уведомяват, за да бъдат предприети конкретните мерки.

Дейности за развитие на жизнени умения за самостоятелен и независим живот

Целта на трудотерапията е чрез прилагане на двигателна активност под формата на трудова дейност да се постигне самостоятелност, улесняване участието в обществения живот, осмисляне на времето и развиване на естетическо чувство, придобиване на знания, умения и ориентири относно заобикалящата среда.

Овладяват се битови, социални, трудови и други умения, повишава се адаптивността и се развива увереността. Организирането на оптимален режим на трудотерапия е съобразен с индивидуалните възможности на всеки. Работи се групово и индивидуално.

Социални консултации

Дейността е свързана с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена необходимата подкрепа.

ЦСРИ Балчик разполага с много добре изградена мрежа от партньорски взаимоотношения на територията на община Балчик и региона. Активно сътрудничи с институции, учебни и лечебни заведения, като взаимоотношенията се основават на уважение, взаимопомощ и защита на най-добрия интерес на децата и възрастните.

Специализирани консултации

Подкрепата, която оказва екипът е и информационна, консултативна, практическа, морална, емоционална, образователна (например нови знания за отглеждане на дете или за грижи и подкрепа за възрастен с увреждане) и др.

Специализираното консултиране на родителите и разширения семеен кръг е насочено към информиране за състоянието на техните деца/родители/роднини, консултиране относно диагнозата, прояви и начини на реагиране при различни ситуации и състояния, развитие и перспективи. Всеки един от специалистите в ЦСРИ Балчик осъществява специализирани консултации на близките и роднините на децата и възрастните. Оказва се необходимата подкрепа, като се дават насоки и указания относно подходящите подкрепящи дейности в домашни условия.

Психологическа помощ и подкрепа

Психологическата подкрепа се осъществява чрез индивидуални сесии, интерактивни занимания, сюжетно-ролеви игри, занимания подпомагащи развитието на интелектуалния потенциал и др., които са съобразени със състоянието и индивидуалните възможности на потребителите. Тя е насочена към подобряване емоционалното състояние с цел изграждане на стабилност и сигурност, подобряване и развитие на когнитивните процеси, повишаване на способността за себеразбиране и себевъзприятие, повишаване на самооценката, мотивиране и др.

Работа с родители/роднини

Мисията на екипа е да подобрява качеството на живот на децата и лицата с увреждания и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги. Поради липса на адекватна подкрепа, семействата често прекарват дните си сами или в тесен семеен кръг, без смислени занимания и възможности за развитие на потенциала. Центърът е място, където се развиват способностите на децата и  на техните близки. Родителите на децата, както и роднините на възрастните с увреждания имат нужда от общност, в която да получават усещане за съпричастност, да помагат на другите и да получават подкрепа от тях. Изграждането на доверителна връзка е първата крачка и основна предпоставка за получаване на нужната подкрепа.

Мобилни услуги

Мобилната работа е неизменна част от социалната работа в ЦСРИ Балчик. Освен в сградата на Центъра се предоставят услуги на терен. Мобилната работа се предлага в случаи, когато присъствието на детето/лицето в Центъра е невъзможно по обективни причини, за да се превентира социалното изключване и окаже необходимата подкрепа. Осъществява се директно предоставяне на социални услуги, консултиране, посредничество, придружаване.

Свободно време, отдих и развлечение за потребители и техните семейства

Дейността е свързана с отбелязване на национални и религиозни празници; Честване на рождени дни и именни дни; Излети сред природата; Посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други; Организиране на пикници, екскурзии и други.

Адрес: гр. Балчик, ул."Дионисополис" №3

моб.:+359 889411247

e-mail: balchik2@sonikstart.eu

www.balchik2.sonikstart.eu

https://m.facebook.com/profile.php?id=100057519456209&_rdr

Работно време:

от Понеделник до Петък

8,00 часа - 17,00 часа